۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد

رئیس دانشگاه الزهرا

دکتر فریده حق بین، سرپرست دانشگاه الزهرا (س)

نام: فریده
نام خانوادگی: حق بین
مرتبه علمی: استاد تمام
سمت فعلی: سرپرست دانشگاه الزهرا
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری زبان شناسی همگانی
شماره تماس مستقیم: 88032721
شماره فاکس: 88030673
آدرس پست الکترونیکی: fhaghbin@alzahra.ac.ir
 

سوابق تحصیلی

• دکترای زبان شناسی همگانی از دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1383
• کارشناسی ارشد زبان شناسی از دانشگاه تهران در سال 1371
• کارشناسی مترجمی انگلیسی از دانشگاه الزهرا در سال 1366
 

سوابق اجرایی

• سرپرست دانشگاه الزهرا : 7 مهر 1400 تا کنون
• هیات علمی جهاد دانشگاه واحد الزهرا(س) (مسئول واحد آموزش) 1367-1372
• معاون گروه انگلیسی – دانشگاه الزهرا: 1373-1375
• مدیر گروه انگلیسی – دانشگاه الزهرا: 1375-1377
• معاون آموزشی دانشکده ادبیات – دانشگاه الزهرا: 1381-1384
• مدیر گروه زبان شناسی 1384-1389
• مدیر گروه زبان شناسی 1390-1391
• سردبیر مجله علمی – پژوهشی زبان پژوهی: 1388 تا کنون
• عضو هیئت تحریریه مجله زبان پژوهی: 1388 تا کنون
• عضو هیئت تحریریه مجله زبان و زبانشناسی انجمن زبان شناسی ایران: 1399 تا کنون
• عضو هیئت ممیزه دانشگاه الزهرا(س) (پنج دوره): 1390 تا کنون
• عضو صندوق حمایت از پژوهشگران علوم انسانی معاونت علوم و فناوری ریاست جمهوری: 1390-1393
• معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا(س): 1391-1394
• عضو کار گروه علوم انسانی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 1391 تا کنون
• عضو هیات تحریه مجله language Horizons دانشگاه الزهرا: 2018 تا کنون
• عضو هیأت تحریریه مجله علم زبان دانشگاه علامه طباطبایی: 1392 تا کنون
• عضو و رئیس گروه برنامه ریزی درسی و گسترش زبان شناسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری: 1394 تا کنون
• رئیس کمیسیون ادبیات والهیات هیات ممیزه دانشگاه الزهرا: 1395 تا کنون
• عضو کارگروه واژه گزینی رشته زبان شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی: 1396 تا کنون
• عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش های بین رشته ای ادبی پژوهشگاه علوم انسانی: 1398 تاکنون
• عضو هیئت اجرایی جذب دانشگاه الزهرا: 1388-1390 - 1394 تا کنون
• عضو و رئیس کار گروه عمومی جذب دانشگاه الزهرا: 1399 تاکنون

سوابق آموزشی

تدریس در مقاطع مختلف

• دوره کارشناسی: تدریس زبان عمومی، دتسور نگارش، کلیات زبان شناسی 1 و 2، اصول و روش ترجمه، زبان شناسی مقابله-ای و ترجمه اصطلاحات و تغییرات در دانشگاه الزهرا
• دوره کارشناسی ارشد: تدریس اصول دستور زبان، دستور گشتاری، شیوه استدلال نحوی، ساخت زبان فارسی، تاریخ زبان¬شناسی، مکاتب زبان شناسی، آواشناسی و مقدمات زبان¬شناسی در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران ودانشگاه صنعتی شریف.
• دوره دکتری:نظریه های نحوی، نحو زبان فارسی، فلسفه زبان، مطالعه انفرادی، زبان شناسی در جهان اسلام.
 
 

فهرست مقالات

• فراگیری زبان اول در کودک، نظریه و فرآیند (ترویجی) - نشریه: رشد آموزش زبان - تالیف - ناشر: آموزش و پرورش - سال نشر: 1372
• نگرشی به فرضیه قانوس گرایی (علمی - پژوهشی) - نشریه: فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی- تالیف - ناشر: دانشگاه الزهرا - سال نشر: 1373
• بررسی میزان طبیعی بودن نظام تصریفی زبان فارسی (ترویجی) - نشریه: زبان و ادب- تالیف - ناشر: دانشگاه علامه - سال نشر: 1378
• بررسی نشانه شناسی اماکن مذهبی مسلمانان - نشریه: بیدار - تالیف - ناشر: وزارت ارشاد - سال نشر: 1379
• مبانی توصیف زبان: منطق ارسطویی یا منطق فازی - نشریه: مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس زبان شناسی - تالیف - ناشر: دانشگاه علامه - سال نشر: 1379
• دیرینه مطالعات آواشناختی - واجشناسی در جهان اسلام (ویژه نامه زبان شناسی اسلامی) - نشریه: زیبا شناخت - تالیف - ناشر: وزارت ارشاد - سال نشر: 1380
• نگرشی به نظریه صرف طبیعی (علمی ـ پژوهشی) - نشریه: فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی - تالیف - ناشر: دانشگاه الزهرا - سال نشر: 1379
• از حوا تا مریم عذرا - سیمای زن در فیلم دینی معاصر (یک فصل از کتاب) - نشریه: کتاب نشانه های معنوی در سینما - تالیف - ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی - سال نشر: 1380
• جهت میانه در زبان فارسی (علمی - پژوهشی) - نشریه: مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی- تالیف - ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد - سال نشر: 1383
• گزاره های دینی در زبان و سینما - نشریه: نامه فرهنگ - تالیف - ناشر: دانشگاه تهران - سال نشر: 1381
• ساخت‌های نامتعدی وژ - ساخت متعدی (علمی – پژوهشی) - نشریه: دستور ویژه‌نامه فرهنگستان – تألیف – ناشر: فرهنگستان زبان و ادب - سال نشر: 1385
• الهیات ورای مدرن و پسامدرن - نشریه: بیناب - ترجمه - ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و هنراسلامی - سال نشر: 1383
• بررسی ساخت‌های نامتعدی در زبان فارسی (علمی - پژوهشی) - نشریه: فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی - تألیف - ناشر: دانشگاه الزهرا - سال نشر: 1383
• پیوستار در نقش‌های معنایی (علمی - پژوهشی) - فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی - تألیف - ناشر: دانشگاه الزهرا - سال نشر: 1385
• ظرفیت در ساخت‌های اسنادی در زبان فارسی (علمی - پژوهشی) - نشریه: زبان و زبان‌شناسی - تألیف - ناشر: انجمن زبان شناسی ایران - سال نشر: 1385
• زیبایی و زبان - نشریه: دومین کنفرانس زبان‌شناسی و مطالعات بینا رشته‌ای - تألیف - ناشر: دانشگاه الزهرا - فرهنگستان هنر - سال نشر: 1389
• فعل‌های معین در زبان فارسی و فرضیه فعل معین شکافته (علمی - پژوهشی) - نشریه: مجله علمی - پژوهشی زبان پژوهی - تألیف - ناشر: دانشگاه الزهرا - سال نشر: پائیز و زمستان 1388
• تغییر مقوله یا اشتقاق صفر در زبان فارسی - نشریه: هفتمین کنفرانس زبان‌شناسی - تألیف - ناشر: دانشکده علامه و انجمن زبان‌شناسی - سال نشر: 1386
• نگاهی به رویکردهای معناشناختی خواجه نصرالدین طوسی - نشریه: مجله آموزش زبان وپ ادبیات - تآلیف مشترک - ناشر: تابران - سال نشر: 1388
• معرفی و نقد کتاب اصول دستور زبان - نشریه: دستور ویژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب - تألیف - ناشر: فرهنگستان زبان و ادب - سال نشر: 1386
• روابط دستوری در دستور شناختی پازند - نشریه: بهار - تألیف - سال نشر: بهار 1387
• نگرشی به نظریه تحلیل نقشگاهی - نشریه: پازند - تألیف - سال نشر: 1386
• تاریخ اولیه زبان‌های هند و اروپایی - نشریه: پازند - تألیف - سال نشر: تابستان 1387
• روندهای شناختی - مفهومی و منشاء زبان - نشریه: پازند - تألیف - سال نشر: 1389
• زبان فارسی و ضمیر پوچ‌واژه - نشریه: پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی - تألیف مشترک - ناشر: دانشگاه تربیت مدرس - سال نشر: 1390
• بررسی مطابقت فاعل و فعل در گفتار فارسی آموزان بر اساس رویکرد کمینه‌گرا – نشریه: مجموعه مقالات نخستین همایش گسترش زبان و ادبیات فارسی - تألیف: مشترک - ناشر: دانشگاه علامه - سال نشر: دی ماه 1390
• تحلیل دیداری عکس‌های دوره دفاع مقدس بر مبنای نظریه شناختی اجتماعی هلیدی - نشریه: مجموعه مقالات نام‌آورد دفتر دوم - تألیف - ناشر: سوره مهر - سال نشر: 1390
• تفاوت واکنش افراد نسبت به تابو در زبان اول و دوم - نشریه: همایش زبان و مفاهیم علوم اجتماعی - تألیف مشترک - ناشر: انجمن جامعه‌شناسی ایران - سال نشر: 1391
• بررسی چگونگی بازبینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در زبان فارسی - نشریه: علمی – پژوهشی پژوهش های زبانی- تالیف مشترک - ناشر: دانشگاه تهران - سال نشر: پاییز و زمستان 1391
• حیوانات، اعضای بدن رفتارها و خصلت های آنها به مثابه مفاهیمی شناختی در شکل گیری گزاره های زبان فارسی - نشریه: پازند - تالیف - سال نشر: 1393
• بازهم را این بار درمحاوره علمی پژوهشی - نشریه: زبان پژوهی - مشترک - ناشر: دانشگاه الزهرا - سال نشر: ویژه نامه زمستان 1392
• بررسی کاربرد انواع بند، آرایش واژگانی و دستگاه های آن، در نوشتار دانش آموزان دختر پایه دوم تا پنجم ابتدایی در شهر کرمان - نشریه: علمی- پژوهشی زبان و زبان شناسی - مشترک - ناشر: انجمن زبان شناسی ایران - سال نشر: پاییز و زمستان 1389
• بررسی نشانه معناشناسی آیات مربوط به قیامت بر پایه مطالعات نشانه شناختی گریماس - نشریه: علمی - پژوهشی زبان شناخت -مشترک - ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - سال نشر: پاییز و زمستان 1392
• بازنمود رویدادهای حرکت در گفتار روایی کودکان فارسی زبان در نگرش شناختی - نشریه: علمی - پژوهشی جستارهای زبانی - مشترک - ناشر: دانشگاه تربیت مدرس - سال نشر: مرداد و شهریور 1394
• بررسی استعاره خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتای بینایشان - نشریه: علمی – پژوهشی زبان پژوهی - مشترک - ناشر: دانشگاه الزهرا - نامه پذیرش
• بررسی تغییرات نحوی در روند ترجمه فارسی قرآن کریم با متن اصلی بر مبنای نظریه ایکس تیره - نشریه: جستارهای زبانی - مشترک - ناشر: دانشگاه تربیت مدرس - سال نشر: آذر و دی ماه 1394
• شواهدی از ساخت مجهول در زبان فارسی - نشریه: جشن نامه دکتر محمد دبیر مقدم - مشترک - آماده چاپ
• واکنش سخنگویان دو زبانه به واژگان تابد: مطالعه موردی ترک زبانان فارسی گو - نشریه: پازند - مشترک - سال نشر: پاییز و زمستان 1390
• بررسی ساخت بند موصولی زبان فارسی بر مبنای نظریه نقش و ارجاع - نشریه: پژوهش های زبانی – مشترک - ناشر: دانشگاه تهران - سال نشر: پاییز و زمستان 1392
• Making Meaning of colour in Fatemy Spring Billboards of Tehran مجموعه مقالات نخستین همایش زبان شناسی نقش گرا - مشترک - ناشر: دانشگاه بوعلی همدان - سال نشر: 11 و 12 شهریور 1394
• روش پژوهش کیفی، برآیند رویکرد امیکسو قوم نگاری ارتباط - نشریه: پازند - تالیف - ناشر: تهران - سال نشر: بهار و تابستان 1394
• بررسی ویژگی های ممیز مقولات نقشی: آغازگر، مبتدا و کانون در زبان فارسی - نشریه: دستور ویژه نامه فرهنگستان - مشترک - ترجمه: فرهنگستان زبان و ادب فارسی - سال نشر: اسفند 1393
• بررسی میزان متجانس بودن نظام تصریفی زبان فارسی - نشریه: جستارهای زبانی – مشترک - ناشر: تربیت مدرس – سال نشر: زمستان 1394
• زمان دستوری و نمود در گویش لری بالا گریوه - نشریه: جستارهای زبانی – مشترک - ناشر: تربیت مدرس - نامه پذیرش
• بررسی رابطه درون داد تعاملی از جانب...- نشریه: زبان پژوهی- تالیف - ناشر: دانشگاه الزهرا - سال نشر: تابستان 1394
• اشعار سهراب سپهری در نگرش شعرشناسی شناختی - نشریه: سومین همایش زبان¬شناسی زبان آموزش - تالیف - ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد - سال نشر: اسفند1394
• ساز و کار معناپردازی رنگ در بیلبوردهای شهر تهران- نشریه: مطالعات زبان و گویش های غرب- تالیف - ناشر: دانشگاه رازی – سال نشر: تابستان1393
• راهبرد جهانی بودن در مقابل جهانی شدگی و نقش ترجمه- نشریه: صنعت ترجمه – ترجمه انفرادی - سال نشر: تابستان 1393
• بررسی مشخصه های فای در گفتار فارسی آموزان- نشریه: پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان - تالیف - ناشر: دانشگاه امام خمینی – سال نشر: بهار 1396
• استعاره خشم در زبان نابینایان مطلق مادر زاد ..- نشریه: زبان شناخت- تالیف - ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی– سال نشر: پاییز 95
• مفهوم سازی واژه لسان در قرآن در پرتو استعاره شناختی- نشریه: قرآن شناخت- تالیف - ناشر: موسسه آموزشی امام خمینی– سال نشر: پاییز 96
• نمود فعل در زبان لری و گونه های آن - نشریه: مطالعات زبان ها و گویش های غرب - تالیف - ناشر: دانشگاه رازی – سال نشر: 1396
• نگاهی درزمانی به نمود کامل در زبان فارسی و کاربرد گواه نمای آن - نشریه: دستور - تالیف - ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی - سال نشر: پاییز 97
• سطوح بازنمایی برخی ساخت های زبان فارسی در چارچوب دستور نقش نمای واژگانی - نشریه: پژوهش های زبانی - تالیف - دانشگاه ناشر: دانشگاه تهران - سال نشر: پاییز 97
• The resemiotization of the socio-cultu ral construct of the Nowruz festival.. - نشریه: Social Semiotic – تالیف - ناشر: Routlege (UK) – سال نشر: 2018
• Word order Typology of Raji - نشریه: Dialectlogia – تالیف - ناشر: Univercitat de Barcelona - 2020
• مقایسه بازنمود عواطف و استعاره‌های مفهومی در زبان ناشنوایان و شنوایان بالغ - نشریه: پژوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی- تألیف - ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - سال نشر: 1397
• نمود استعاری خشم در زبان‌های مختلف نابینایان مطلق مادرزاد - نشریه: نخستین همایش خشونت کلامی - تألیف - ناشر: دانشگاه علامه - سال نشر: 1397
• زبان شناسی (مدخل ) - نشریه: دایره المعارف جهان اسلام - تألیف انفرادی - ناشر: دایره المعارف جهان اسلام - سال نشر: 1396
• مقوله بی آوا در زبان ترکی آذری - نشریه: دهمین همایش زبان‌شناسی ایران - تألیف - ناشر: دانشگاه علامه - سال نشر: 1397
• راهبردهای کلامی در تعامل بازجویی جستاری در گفتمان کاوی قضایی - نشریه: جستارهای زبانی - تألیف - ناشر: دانشگاه تربیت مدرس – سال نشر: مهر 99
• بازنشانه سازی بافت موقعیت در رسانه محیطی آگهی نماها : بررسی موردی آگهی نماهای مکانی شهر تهران - نشریه: زبان شناسی اجتماعی – تألیف – ناشر: دانشگاه پیام نور - سال نشر: 1398
• تحلیل گفتمان انتقادی بحران یمن در مطبوعات ایران و پاکستان بر مبنای انگاره کنش‌های اجتماعی - نشریه: زبان شناسی اجتماعی – تألیف – ناشر: دانشگاه پیام نور - سال نشر: بهار 1398
• حذف فعل بدون مرجع زبانی (اضمار: از تقدیر تقدیر تا مجوز دهی غیر مستقیم) - نشریه: پژوهش های زبانی - تألیف - ناشر: دانشگاه تهران - سال نشر: 1398
• بازنمایی فرآیند ارجاع در قالب ساخت های بازنمایی گفتمان - نشریه: زبان شناخت - تألیف - ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی- سال نشر: بهار 1397
• معنا پردازی رنگ در آگهی نماهای بهار فاطمی شهر تهران – نشریه: پژوهش‌های زبان شناسی تطبیقی - تألیف - ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - سال نشر: پاییز 1397
• Intonational properties of Focusing & topicalization، نشر: International con-ference of pho تألیف - ناشر: دانشگاه الزهرا – سال نشر: 2018
• نظام حالت دهی و مطابقه الگوی کنایی زبان آرانی –نشریه: زبان فارسی و گویش‌های ایرانی- تألیف - ناشر: دانشگاه گیلان - سال نشر: تابستان 99
• تحلیلی شناختی از استعاره های مفهومی و طرح واره‌های تصوری در ترکی آذری - نشریه: مطالعات زبان‌ها و گویشهای غرب ایران - تألیف - ناشر: دانشگاه رازی - سال نشر: 1399
• نقد ترجمه ساخت اطلاعی نشان دار در نمایشنامه شهرزاد توفیق الحکمه - نشریه: پژوهش‌های ترجمه
• در زبان و ادبیات عربی- تألیف - ناشر: دانشگاه علامه – سال نشر: 1398
• بررسی مقوله فعل از دیدگاه سرنمونی براساس معیارهای معنایی گیون - نشریه: -مطالعات زبان‌ها و گویشهای غرب ایران - ناشر: دانشگاه رازی - سال نشر: 1398
• کاربرد شناسی پرسشی‌ها در بازجویی - نشریه: زبان شناسی وگویش‌های خراسان - تألیف - ناشر: دانشگاه فردوسی - سال نشر: 1398
• بررسی جریان معکوس استعاره دستوری در روند همگانی سازی مقالات علمی در رسانه‌های گروهی - نشریه: جستارهای زبانی - تألیف - ناشر: تربیت مدرس - سال نشر: فروردین 1400
• "را " حرف اضافه یا نقش نما؟ نگاهی نقشی نقشی - شناختی به مقوله دستوری "را" - نشریه: پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان - تألیف - ناشر: دانشگاه امام خمینی - سال نشر: پذیرش
شده
• Questioning :an investigation in Legal Discource - نشریه: Language Horizon - تألیف - ناشر: دانشگاه الزهرا – تاریخ نشر: پذیرش شده
 
ترجمه کتاب:
• زبان روزنامه ها (ویرایش و ترجمه مشترک) نشر علم، 1388.
• درآمدی بر مطالعات ترجمه (ترجمه مشترک) نشر علم، 1389.

تألیف کتاب:
زبان شناسی ایرانی، با نگاهی تاریخی از عهد باستان تا قرن دهم هجری، نشر مرکز، 1392.

پایان نامه ها:
• راهنمایی 68 پایان نامه کارشناسی ارشد
• مشاوره 36 پایان نامه کارشناسی ارشد
• راهنمایی 7 رساله دکتری
• مشاوره 3 رساله دکتری

تقدیرنامه ها:
• دارنده لوح تقدیر فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
• دارنده لوح تقدیر پایان نامه برتر دوره دکتری پایان نامه های برتر جهاد دانشگاهی.
• از پژوهشگران برتر دانشگاه الزهرا در سالهای 80 ، 81 ، 82 ، 84 ، 86 ، 87 ، 90 ، 92 و99
• سرآمد آموزش دانشگاه الزهرا(س) سال 1391.
• سردبیر مجله برتر دانشگاه الزهرا در سالهای 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 و99

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/07/21
تعداد بازدید:
33669
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:151
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن:
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا ( س )
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+
فاکس : 982188035187+
 pr[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.