دانشگاه الزهرا
انتصابات
 انتصاب‌های سال 1403
 
  انتصاب های تیر:
 
خانم دکتر مریم سلگی در تاریخ 1403/04/17 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
خانم دکتر مریم بیات در تاریخ 1403/04/17 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیر امور مالی دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
خانم دکتر مریم مختاری دینانی در تاریخ 1403/04/17 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیر مرکز آموزش های آزاد و مجازی  دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
جناب آقای دکتر علی اصغر شکری در تاریخ 1403/04/17 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیر خدمات آموزشی دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
  
خانم دکترزینب صادقی در تاریخ 1403/04/13 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید. 
 
 خانم دکترحدیث رجبی در تاریخ 1403/04/13 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
خانم دکترشراره مهدی زاده در تاریخ 1403/04/12 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیریت گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)» ابقاء گردید.
 
خانم دکترزهرا هاشمی در تاریخ 1403/04/12 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیریت گروه آموزشی روان‌شناسی تربیتی دانشگاه الزهرا(س)» ابقاء گردید.
 
 
 انتصاب های خرداد:
  
خانم دکتر آتنا بهادری در تاریخ 1403/03/27 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست گروه آموزشی معارف دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
خانم دکترحدیث رجبی در تاریخ 1403/03/19 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
خانم دکتر مریم بناهان قمی در تاریخ 1403/03/12 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
خانم لعبت درخشانی در تاریخ 1403/03/12 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
 خانم دکتر نگین سنگری در تاریخ 1403/03/09 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست گروه آموزشی مدیریت دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
خانم دکتر پریسا سادات بهبهانی نیا در تاریخ 1403/03/08 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیر گروه آموزشی حسابداری دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
 خانم دکتر فاطمه بزازان در تاریخ 1403/03/08 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیر گروه آموزشی اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی در تاریخ 1403/03/08 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیر گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی  دانشگاه الزهرا(س)» ابقاء گردید.
 
آقای دکتر محمدرضا جعفری در تاریخ 1403/03/05 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست مدیریت امور فناوری دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
 سرکار خانم دکترزهرا آل اسحاق در تاریخ 1403/03/01 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
 انتصاب های اردیبهشت:
 
سرکار خانم دکتر عذرا صبورا در تاریخ 1403/02/22 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید. 
 
سرکار خانم دکترفاطمه آهنگری در تاریخ 1403/02/16 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیر گروه آموزشی ریاضی دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
سرکار خانم دکتر نادیا محمودی خطیر در تاریخ 1403/02/10 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.

سرکار خانم دکتر سیده فهیمه پارسائیان در تاریخ 1403/02/10 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید. 
 
انتصاب های فروردین:
 
آقای دکتر مهران شاه منصوری در تاریخ 1403/01/11 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیریت امور پژوهشی دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
انتصاب‌های سال 1402   
 
انتصاب های اسفند:
 
خانم افسانه خانباباخانی در تاریخ 1402/12/09 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « عضو و مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید و از سرکار خانم ناهید رضایی قدردانی به عمل آمد.
 
انتصاب های بهمن:
 
 خانم دکتر زهرا موسوی نژاد در تاریخ 1402/11/30 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست گروه بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
 آقای دکتر ابوالقاسم دادور در تاریخ 1402/11/30 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست گروه آموزشی پژوهش هنر دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
خانم مهندس فرزانه هنربخش در تاریخ 1402/11/30 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست گروه آموزشی طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
 خانم دکتر ژاله معماری در تاریخ 1402/11/30 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست گروه آموزشی مدیر ورزشی دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
سرکار خانم دکتر پروانه شمسی پور در تاریخ 1402/11/30 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیر گروه آموزشی رفتارحرکتی دانشگاه الزهرا(س)» ابقاء گردید. 
 
  جناب آقای دکتر جمشید نوروزی در تاریخ 1402/11/30 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست گروه آموزشی تاریخ دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
  
 سرکار خانم دکتر لیلا غزاله در تاریخ 1402/11/30 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه الزهرا(س)» ابقاء گردید.
 
سرکار خانم دکتر زینب صادقی در تاریخ 1402/11/24 به حکم رئیس مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، در سمت « دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید. 
 
سرکار خانم دکتر نادیا محمودی خطیر در تاریخ 1402/11/15 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست مدیریت همکاری های علمی و بین المللی» منصوب گردید.
 
جناب آقای دکتر مجید هوشنگی در تاریخ 1402/11/15 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی» منصوب گردید و از زحمات خانم دکتر سپیده یگانه قدردانی به عمل آمد.
 
 خانم دکترسیده فهیمه پارسائیان در تاریخ 1402/11/15 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست گروه آموزشی زبان انگلیسی» منصوب گردید و از زحمات جناب آقای دکتر محسن شیرازی زاده قدردانی به عمل آمد.
 
 انتصاب های دی:
 
سرکار خانم دکتر رزا رهاوی عز آبادی در تاریخ 1402/10/24 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « رئیس دانشکده علوم ورزشی» منصوب گردید.
 
سرکار خانم دکتر فاطمه رفیعی در تاریخ 1402/10/24  به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه» منصوب گردید.
 
سرکار خانم دکتر فخری سادات حسینی در تاریخ 1402/10/11 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری» منصوب گردید و از زحمات جناب آقای دکتر یداله اردوخانی قدردانی به عمل آمد. 
 
  جناب آقای دکتر عباس عبداللهی در تاریخ 1402/10/20  به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « سرپرست گروه آموزشی مشاوره» منصوب گردید.
 
 جناب آقای دکتر بهرام صادقی بی غم در تاریخ 1402/10/11 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت « معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم ریاضی» منصوب گردید.
 
  سرکار خانم دکتر فریبا عزیزی در تاریخ 1402/10/03 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «مدیر گروه آموزشی آمار» منصوب گردید.
  
انتصاب های آذر:
 
  سرکار خانم دکتر مریم صیاد شیرازی  در تاریخ 1402/09/21 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «مدیر مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت» منصوب گردید.
 
  سرکار خانم دکتر زهرا سادات میرهاشمی  در تاریخ 1402/09/21 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «رئیس دانشکده الهیات» منصوب گردید.
 
  سرکار خانم افسانه خانباباخانی  در تاریخ 1402/09/21 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «مدیر امور دانشجویی» منصوب گردید.
 
  سرکار خانم دکتر بهاره عطاران  در تاریخ 1402/09/21 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه» منصوب گردید.
 
  سرکار خانم خدیجه عینی در تاریخ 1402/09/21 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه» منصوب گردید.

 سرکار خانم دکتر مریم مختاری دینانی در تاریخ 1402/09/01 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «سرپرست مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه» منصوب گردید.
 
انتصاب های آبان:
 
  سرکار خانم مریم بیات در تاریخ 1402/08/28 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه» منصوب گردید.
 
  سرکار خانم دکتر روشنک داوری در تاریخ 1402/08/01 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «مدیر گروه طراحی پارچه و لباس» منصوب گردید.
 
انتصاب های ماه مهر: 
 
به حکم رئیس دانشگاه در تاریخ 1402/07/29 مشاور رئیس و سرپرست مدیریت حراست دانشگاه الزهرا(س)  انتصاب گردید.
 
 سرکار خانم دکتر مریم بناهان قمی در تاریخ 1402/07/23 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «سرپرست دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی » منصوب گردید و از زحمات جناب آقای دکتر حمید رضائیان قدردانی به عمل آمد.
 
سرکار خانم سیده فاطمه زهرا حسینی در تاریخ 1402/07/10 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «معاون رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه» منصوب گردید.

 جناب آقای دکتر محمدرضا عصاری  در تاریخ 1402/07/10 به حکم رئیس دانشگاه، با حفظ سمت به عنوان «سرپرست مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی» منصوب گردید و از زحمات سرکار خانم دکتر آزاده مداحی قدردانی به عمل آمد.
 
انتصاب های ماه شهریور:
 
سرکار خانم دکتر بهاره عطاران  در تاریخ 1402/06/27 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه» منصوب گردید و از زحمات سرکار خانم دکتر لعبت درخشانی قدردانی به عمل آمد. 
 
سرکار خانم دکتر نادیا محمودی خطیر در تاریخ 1402/06/19 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «معاون مدیریت همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه» منصوب گردید.
 
  سرکار خانم دکتر فاطمه رفیعی در تاریخ 1402/06/18 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «سرپرست مدیریت تحصیلات تکمیلی» منصوب گردید و از زحمات سرکار خانم دکتر رزا رهاوی عز آبادی قدردانی به عمل آمد.
 
 سرکار خانم دکتر رزا رهاوی عز آبادی در تاریخ 1402/06/18 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «سرپرست دانشکده علوم ورزشی» منصوب گردید و از زحمات سرکار خانم دکتر پریسا حجازی دینان قدردانی به عمل آمد.
 
سرکار خانم دکتر سیده لطیفه حسینی در تاریخ 1402/06/14 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «مدیریت گروه آموزشی حقوق» ابقا گردید.
 
سرکار خانم دکتر فاطمه بزازان در تاریخ 1402/06/14 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «سرپرست گروه آموزشی اقتصاد» منصوب گردید و از زحمات جناب آقای دکتر میر حسین موسوی قدردانی به عمل آمد.
 
 سرکار خانم دکتر سپیده یگانه  در تاریخ 1402/06/01 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت «مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی» ابقا گردید.
 
سرکار خانم دکتر لادن معتمدی در تاریخ 1402/06/01 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست گروه آموزشی زبان فرانسه» منصوب گردید.
 
 سرکار خانم دکتر فاطمه آهنگری در تاریخ 1402/06/01 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست گروه آموزشی ریاضی» منصوب گردید و از زحمات سرکار خانم دکتربتول گنجی صفار قدردانی به عمل آمد.
 
سرکار خانم لعبت درخشانی در تاریخ 1402/06/01 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه» منصوب گردید و از زحمات سرکار خانم دکترماندانا نوربخش قدردانی به عمل آمد.
  
 انتصاب های ماه مرداد:
 
  سرکار خانم دکتر فخری سادات حسینی در تاریخ 1402/05/30 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست مدیریت همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه» منصوب گردید و از زحمات سرکار خانم دکترلیلا تاجیک خاوه قدردانی به عمل آمد.
 
  جناب آقای دکترعلی اصغر شکری در تاریخ 1402/05/29 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه» منصوب گردید.
 
 سرکار خانم دکتر مه پری قاسم نژاد در تاریخ 1402/05/15 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست مدیریت اداره تربیت بدنی دانشگاه» منصوب گردید.
 
سرکار خانم دکتر لیلا ثمنی در تاریخ 1402/05/15 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «معاون دانشجویی دانشگاه» منصوب گردید.
 
جناب آقای دکتر محمدرضا عصاری در تاریخ 1402/05/15 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «معاون مالی و اداری دانشگاه» منصوب گردید.
 
سرکارخانم دکترزینت زارع درتاریخ 1402/05/04 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی» منصوب گردید و از زحمات جناب آقای دکتر غلامرضا نصیری قدردانی به عمل آمد. 

 سرکارخانم دکترزهرا سادات میرهاشمی درتاریخ 1402/05/03 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست دانشکده الهیات» منصوب گردید و از زحمات سرکار خانم دکترزهره توازیانی قدردانی به عمل آمد.
  
انتصاب های ماه تیر:
 
 جناب آقای دکتر هادی شکیبیان درتاریخ 1402/04/21 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات» منصوب گردید و از زحمات سرکار خانم دکتر مینا رنجبر فرد قدردانی به عمل آمد.
 
جناب آقای دکتر مهدی سیف برقی درتاریخ 1402/04/13 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «عضو هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه» منصوب گردید و از زحمات سرکار خانم دکتربتول سجاد قدردانی به عمل آمد.
 
سرکار خانم خدیجه عینی درتاریخ 1402/04/13 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست امور اداری و پشتیبانی» منصوب گردید.
 
جناب آقای دکتر احمد عابدینی در تاریخ 1402/04/05 به حکم سرپرست دانشکده هنر به سمت« معاون پژوهشی دانشکده هنر» منصوب گردید و از زحمات سرکار خانم دکتر پریسا شاد قزوینی قدردانی به عمل آمد.
 
انتصاب های ماه خرداد: 
 
 سرکار خانم دکتر عذرا صبورا درتاریخ 1402/03/24 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی» منصوب گردید.
 
به تاریخ 1402/03/24 از زحمات سرکار خانم دکتر عذرا صبورا به‌عنوان «مدیریت خدمات آموزشی» قدردانی به عمل آمد.
  
سرکار خانم دکتر الهه مرندی درتاریخ 1402/03/24 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی» منصوب گردید و از زحمات جناب آقای دکتر ابوالفضل شاه آبادی قدردانی به عمل آمد.
 
 سرکار خانم دکتر الهه پنجه باشی  در تاریخ 1402/03/24 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست دانشکده هنر» منصوب گردید و از زحمات سرکار خانم دکترفریده طالب پور قدردانی به عمل آمد.
 به تاریخ 1402/03/21 از زحمات سرکار خانم دکتر زینت زارع  به‌عنوان «مدیریت امور اداری و پشتیبانی» قدردانی به عمل آمد.
 
خانم دکتر سمانه مسافری در تاریخ 1402/3/16 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مدیر گروه آموزشی علوم گیاهی» منصوب گردید. 
 
خانم دکتر آمنه الیکایی در تاریخ 1402/3/16 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مدیر گروه آموزشی میکروبیولوژی» منصوب گردید.
 
 سرکار خانم آزیتا مطیعیان در تاریخ 1402/03/09 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «نماینده رئیس دانشگاه و عضو کمیسیون معاملات دانشگاه » منصوب گردید.
 
 سرکار خانم دکتر زهرا ناظم بکائی در تاریخ 1402/03/08 به حکم معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به عنوان «عضو کارگروه تخصصی خانواده و جوانی جمعیت» منصوب گردید.

سرکار خانم آزیتا مطیعیان در تاریخ 1402/03/07 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات» منصوب گردید و از زحمات سرکار خانم دکتر فاطمه پورمسجدیان قدردانی به عمل آمد .
 
جناب آقای دکتر علی محمدی در تاریخ 1402/03/07 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «معاون پژوهشی دانشکده علوم زیستی» منصوب گردید.
 
 سرکار خانم دکتر مریم کشاورزی در تاریخ 1402/03/07 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «معاون آموزشی دانشکده علوم زیستی» منصوب گردید.
 
انتصاب های ماه فروردین:

سرکار خانم دکتر خدیجه کیارستمی در تاریخ 1402/01/27 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست دانشکدۀ علوم زیستی» منصوب گردید و از زحمات جناب آقای دکتر محمدرضا صعودی قدردانی به عمل آمد.

سرکار خانم دکتر خدیجه مظفری در تاریخ 1402/01/27 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی» منصوب گردید و از زحمات جناب آقای دکتر حسن قالیباف اصل قدردانی به عمل آمد.

جناب آقای دکتر علی محمدی در تاریخ 1402/01/27 به حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به عنوان «نماینده وزارت در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه الزهرا» منصوب گردید.

سرکار خانم دکتر فریبا عزیزی در تاریخ 1402/01/26 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست گروه آمار» منصوب گردید.

سرکار خانم دکتر زهرا ناظم بکائی در تاریخ 1402/01/26 به حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به عنوان «رئیس دانشگاه الزهرا(س)» منصوب گردید.
 
انتصاب‌های سال 1401
 
انتصاب‌های ماه اسفند:
 
جناب آقای دکتر امیرعلی مسعودی در تاریخ 1401/12/24 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست دانشکدۀ فیزیک» منصوب گردید و از زحمات سرکار خانم دکتر بتول سجاد قدردانی به عمل آمد.
 
به تاریخ 1401/12/24 از زحمات جناب آقای دکتر امیرعلی مسعودی به‌عنوان «رئیس مرکز برنامه‌ریزی و توسعۀ آموزشی» قدردانی به عمل آمد.
 
به تاریخ 1401/12/24 از زحمات سرکار خانم شقایق زهرایی به‌عنوان «رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت» قدردانی به عمل آمد.
سرکار خانم دکتر الهه مرندی در تاریخ 1401/12/3 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «دبیر هیئت اجرایی جذب و رئیس دبیرخانۀ هئیت اجرایی جذب» منصوب گردید و از زحمات جناب آقای دکتر شاه‌آبادی قدردانی به عمل آمد.
 
سرکار خانم افسانه خانباباخانی در تاریخ 1401/12/3 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست مدیریت امور دانشجویی» منصوب گردید.
 
به حکم رئیس دانشگاه، در تاریخ 1401/12/3 مشاور رئیس و سرپرست مدیریت حراست دانشگاه انتصاب گردید.
 
 
انتصاب‌های ماه بهمن:

جناب آقای دکتر محمدرضا عصاری در تاریخ 1401/11/16 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست معاونت مالی و اداری دانشگاه» منصوب گردید.
 
سرکار خانم دکتر لیلا ثمنی در تاریخ 1401/11/16 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه» منصوب گردید. 
 
خانم دکتر فاطمه پورمسجدیان در تاریخ 1401/11/5 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «نمایندۀ سرپرست دانشگاه و عضو کمیسیون معاملات» منصوب گردید و از زحمات خانم دکتر زینت زارع قدردانی به عمل آمد.
 
 
انتصاب‌های ماه آذر:
 
خانم دکتر لیلا ثمنی در تاریخ 1401/09/30 به حکم خانم دکتر مشکین‌فام (رئیس پژوهشکدۀ زنان و خانواده»، به‌عنوان «سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکدۀ زنان و خانواده» منصوب گردید.
 
خانم دکتر پروانه شمسی‌پور در تاریخ 1401/9/14 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مدیر گروه آموزشی رفتار حرکتی» منصوب گردید.
 
آقای دکتر حسین حکیمی‌پژوه در تاریخ 1401/9/14 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مدیر گروه آموزشی فیزیک اتمی و مولکولی» منصوب گردید.
 
آقای محمد رضاجو در تاریخ 1401/9/14 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مدیر امور مالی» منصوب گردید.
 
خانم دکتر لیلا تاجیک خاوه (مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی) در تاریخ 1401/9/7 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مسئول و هماهنگ‌کنندۀ مراکز آموزش زبان فارسی ( آزفا)، پوشکین، التنال و سایر مراکز آزمون‌های زبان‌های خارجی» منصوب گردید و از زحمات دکتر فرهاد ساسانی قدردانی به عمل آمد.
 
آقای دکتر علی ستاری در تاریخ 1401/9/7 به حکم رئیس دانشگاه در سمت «مدیر گروه آموزشی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی» ابقا گردید.
 
خانم دکتر روشنک داوری در تاریخ 1401/9/1 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست گروه آموزشی طراحی پارچه و لباس» منصوب گردید و از زحمات خانم دکتر مریم مونسی سرخه قدردانی به عمل آمد.
 
انتصاب‌های ماه آبان: 
  
آقای محمد رضاجوی آبکنار در تاریخ 1401/8/1 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست امور مالی» منصوب گردید.
 
خانم افسانه خانباباخانی در تاریخ 1401/8/8 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مشاور رئیس دانشگاه در امور خوابگاه‌های دانشجویی» منصوب گردید.
 
انتصاب‌های ماه مهر:

آقای دکتر پرویز فتاحی در تاریخ 1401/7/6 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست گروه آموزشی مهندسی صنایع» منصوب گردید.
 
خانم دکتر الهه پنجه‌باشی در تاریخ 1401/7/9 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست گروه آموزشی نقاشی» منصوب گردید.
 
 
انتصاب‌های ماه شهریور:
 
آقای دکتر سعید دهقان‌پور در تاریخ 1404/6/9 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «رئیس دانشکدۀ شیمی» منصوب گردید.
 
خانم دکتر مریم عنافچه در تاریخ 1404/6/9 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مدیر گروه آموزشی شیمی فیزیک و نانو» منصوب گردید.
 
خانم دکتر ترانه حاجی اشرفی در تاریخ 1404/6/9 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مدیر گروه آموزشی شیمی معدنی» منصوب گردید.
 
خانم دکتر عطیه رضوانیان در تاریخ 1404/6/9 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مدیر گروه آموزشی شیمی آلی» منصوب گردید.
 
خانم دکتر معصومه محمدنژاد لفمجانی در تاریخ 1404/6/9 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مدیر گروه آموزشی شیمی تجزیه» منصوب گردید.
 
آقای دکتر احمد شریعتی در تاریخ 1404/6/9 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مدیر گروه آموزشی فیزیک بنیادی» منصوب گردید.
 
خانم دکتر صدیقه دادرس در تاریخ 1404/6/9 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مدیر گروه آموزشی فیزیک مادۀ چگال» منصوب گردید.
 
آقای دکتر محمدرضا کیوان‌پور در تاریخ 1401/6/13 به حکم رئیس دانشگاه در سمت «مدیر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر» ابقا گردید.
 
خانم دکتر صدیقه شمس در تاریخ 1401/6/22 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «عضو شورای دانشگاه» منصوب گردید.
 
خانم دکتر زهرا طالب‌پور در تاریخ 1401/6/22 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «عضو شورای دانشگاه» منصوب گردید.
 
خانم دکتر مریم عبدالشاهی در تاریخ 1401/6/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست مدیریت ادارۀ تربیت بدنی» منصوب گردید و از زحمات خانم دکتر معصومه شجاعی قدردانی به عمل آمد.
 
 
انتصاب‌های ماه مرداد:
 
آقای دکتر غلامرضا نصیری در تاریخ 1401/5/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی» منصوب گردید.
 
آقای دکتر عزیزالله شفیع‌خانی در تاریخ 1401/5/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست گروه آموزشی فیزیک نظری و نانو» منصوب گردید.
 
 
انتصاب‌های ماه تیر:
 
خانم دکتر زهرا طالب‌پور در تاریخ 1401/4/29 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مدیر امور فناوری» منصوب گردید.
 
خانم دکتر فریبا قطره در تاریخ 1401/4/29 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مدیر گروه آموزشی زبان‌شناسی همگانی» منصوب گردید.
 
خانم دکتر عطیه رضوانیان در تاریخ 1401/4/22 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست گروه آموزشی شیمی آلی» منصوب گردید.
 
خانم دکتر معصومه محمدنژاد لفمجانی در تاریخ 1401/4/22 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست گروه آموزشی شیمی تجزیه» منصوب گردید.
 
آقای احسان منبتی در تاریخ 1401/4/20 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست گروه آموزشی علوم کامپیوتر» ‏منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر ترانه تجویدی قدردانی شد.‎ ‎‏ 
 
آقای دکتر حسین حکیمی‌پور در تاریخ 1401/4/18 به حکم رئیس دانشگاه، به‌عنوان «سرپرست گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی» منصوب گردید.
 
آقای دکتر احمد شریعتی در تاریخ 1401/4/18 به حکم رئیس دانشگاه، به‌عنوان «سرپرست گروه آموزشی فیزیک بنیادی» منصوب گردید.
 
خانم دکتر صدیقه دادرس در تاریخ 1401/4/18 به حکم رئیس دانشگاه، به‌عنوان «سرپرست گروه آموزشی فیزیک ماده چگال» منصوب گردید.
 
خانم دکتر مریم عنافجه در تاریخ 1401/4/18 به حکم رئیس دانشگاه، به‌عنوان «سرپرست گروه آموزشی شیمی فیزیک و نانو» منصوب گردید.
 
خانم دکتر ترانه حاجی اشرفی در تاریخ 1401/4/18 به حکم رئیس دانشگاه، به‌عنوان «سرپرست گروه آموزشی شیمی معدنی» منصوب گردید.
 
خانم دکتر بتول سجاد در تاریخ 1401/4/6 به حکم رئیس دانشگاه، به‌عنوان «ریاست دانشکدۀ فیزیک» منصوب گردید.
 
آقای دکتر سعید دهقان‌پور در تاریخ 1401/4/6 به حکم رئیس دانشگاه، به‌عنوان «سرپرست دانشکدۀ شیمی» منصوب گردید.
 
خانم دکتر آمنه خدیور در تاریخ 1401/4/4 به حکم رئیس دانشگاه، به‌عنوان «مدیر طرح گسترش و تحول دانشگاه ویژه بانوان» منصوب گردید.
 
انتصاب‌های ماه خرداد:
 
خانم دکتر سیمین حسینیان در تاریخ 1401/3/24 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو و نماینده اعضای هیات علمی در شورای دانشگاه" ‏منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر فائزه فرزانه قدردانی شد.‎ ‎‏
 
خانم دکتر ماندانا نوربخش در تاریخ 1401/3/22 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "ریاست کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد" ‏ابقا گردید‎.‎
 
خانم دکتر زهرا هاشمی در تاریخ 1401/3/18 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیرگروه آموزشی روانشناسی تربیتی " ‏ابقا گردید‎.‎
 
خانم دکتر فریبا قطره در تاریخ 1401/3/12 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست گروه آموزشی زبان‌شناسی همگانی» منصوب گردید.
 
جناب آقای فرهاد ساسانی در تاریخ 1401/3/8 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست مدیریت امور پژوهشی دانشگاه» منصوب گردید.
 
خانم دکتر زهرا طالب‌پور در تاریخ 1401/3/8 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «سرپرست مدیریت امور فناوری» منصوب گردید.
 
خانم دکتر زهرا مسعودی‌امین در تاریخ 1401/3/7 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان «مدیر گروه آموزشی ارتباط تصویری» منصوب گردید.
 
انتصاب‌های ماه فروردین:
 
آقای دکتر محمد ابراهیم سقزچی در تاریخ 1401/1/28 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "مشاور رئیس در امور راهبردی و یکپارچه سازی دانشگاه الزهرا(س)‏" ‏منصوب گردید‎.‎
 
نظر به حضوری شدن کلاس های درس و حضور دوباره دانشجویان و ضرورت رعایت پروتکل های ‏بهداشتی مبارزه با کووید 19 (ویروس کرونا ) آقای دکتر رزاز‏ در تاریخ 1401/1/20 به حکم رئیس دانشگاه، به عضویت "ستاد مدیریت کرونا ‏ویژه دانشگاه الزهرا(س)‏" ‏منصوب گردید‎.‎
 
خانم دکتر مینا رنجبرفرد ‏ در تاریخ 1401/1/22 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان ‏ "مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات" ‏منصوب گردید‎.‎
  
خانم دکتر رقیه رستم پور ‏ در تاریخ 1401/1/22 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان ‏ "مدیر عامل بنیاد حامیان دانشگاه الزهرا(س)" ‏منصوب گردید‎.‎
 
 
انتصاب‌های سال 1400
 
انتصاب های ماه اسفند:
 
خانم منیژه قدرتی وایقان در تاریخ 1400/12/23 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "سرپرست مدیریت امور دانشجویی" ‏منصوب گردید‎.‎ 
 
خانم نرگس میرمعینی در تاریخ 1400/12/8 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "مدیر حمایت و پشتیبانی ‏فرهنگی اجتماعی" ‏منصوب گردید‎.‎
خانم دکتر پریساسادات بهبهانی نیا در تاریخ 1400/12/7 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "مدیرگروه ‏آموزشی حسابداری" ‏منصوب گردید‎.‎
 
خانم دکتر لیلا غزاله در تاریخ 1400/12/7 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "مدیرگروه آموزشی فیزیولوژی ‏ورزشی" ‏منصوب گردید‎.‎
 
خانم دکتر بتول سجاد در تاریخ 1400/12/7 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "ریاست دانشکده فیزیک ـ ‏شیمی" ‏منصوب گردید‎.‎
 
خانم دکتر وجیهه رضوانی در تاریخ 1400/12/7 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "مدیرگروه آموزشی زبان ‏روسی" ‏منصوب گردید‎.‎
 
 
انتصاب های ماه بهمن:
خانم دکتر شراره مهدی زاده در تاریخ 1400/11/30 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "سرپرست گروه ‏آموزشی علوم اجتماعی" ‏منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر خدیجه سفیری قدردانی شد‎ ‎‏.‏
 
خانم دکتر لیلا غزاله در تاریخ 1400/11/16 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "سرپرست گروه آموزشی ‏فیزیولوژی ورزشی" ‏منصوب گردید‎.‎
 
خانم اقبال اصلانی در تاریخ 1400/11/11 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "مدیر برنامه ریزی فرهنگی و ‏اجتماعی" ‏منصوب گردید‎.‎
 
دکتر ندا گلیجانی مقدم در تاریخ 1400/11/11 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "مدیرگروه آموزشی تاریخ ‏فرهنگ و تمدن ملل اسلامی" ‏منصوب گردید ‏‎.‎‏ ‏
 
آقای دکتر امین رضا نقره آبادی در تاریخ 1400/11/5 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "معاونت اداری و ‏مالی" ‏منصوب گردید‎.‎
 
خانم دکتر نوری سادات شاهنگیان در تاریخ 1400/11/4 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "مدیرگروه ‏آموزشی ادیان و عرفان" ‏منصوب گردید‎.‎
 
خانم فرزانه هنر بخش در تاریخ 1400/11/4 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "مدیرگروه آموزشی صنایع ‏دستی" ‏منصوب گردید‎.‎
 
آقای دکتر محمدرضا جعفری در تاریخ 1400/11/4 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "رئیس مرکز رشد ‏واحدهای فناور" ‏منصوب گردید‎.‎
 
آقای دکتر محمد رضا رستمی در تاریخ 1400/11/4 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "مدیرگروه آموزشی ‏مدیریت" ‏منصوب گردید‎.‎ 
 
انتصاب های ماه دی:
 
خانم دکتر وجیهه رضوانی در تاریخ 1400/10/25 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "سرپرست گروه آموزشی زبان روسی" ‏منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر زینب صادقی قدردانی شد.

خانم دکتر پروانه شمسی پور در تاریخ 1400/10/19 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "سرپرست گروه آموزشی رفتار حرکتی" ‏منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر رزا رهاوی عزآبادی قدردانی شد.

خانم دکتر مینا رنجبر فرد در تاریخ 1400/10/18 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات" ‏منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر رضا عزمی قدردانی شد.

آقای دکتر محمد رضا رستمی در تاریخ 1400/10/18 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "سرپرست گروه آموزشی مدیریت" ‏منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر مینا رنجبر فرد قدردانی شد.

آقای دکتر غلامرضا نصیری در تاریخ 1400/10/18 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع" ‏ابقا گردید‎.‎

خانم دکترشکوفه گرانمایه در تاریخ 1400/10/14 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "نماینده تام الاختیاردانشگاه الزهرا (س) درحفاظت پرتویی" ‏منصوب گردید.

خانم دکتر زهرا مسعودی امین در تاریخ 1400/10/13 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "سرپرست گروه آموزشی ارتباط تصویری" ‏منصوب گردید.
 
خانم لعبت درخشانی در تاریخ 1400/10/12 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو کمیته ساماندهی فضای کالبدی دانشگاه" ‏منصوب گردید. 
  
خانم دکتر زینت زارع در تاریخ 1400/10/6 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "نماینده سرپرست دانشگاه و عضو کمیسیون معاملات" ‏منصوب گردید.
 
خانم دکتر رویا رسولی در تاریخ 1400/10/6 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت "مدیرگروه آموزشی مشاوره و راهنمایی" ‏منصوب گردید.
 
آقای دکتر مهدی سیف برقی در تاریخ 1400/10/6 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت "رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد" ‏منصوب گردید.
 
آقای دکتر محسن شیرازی زاده در تاریخ 1400/10/6 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت "مدیرگروه آموزشی زبان انگلیسی" ‏منصوب گردید.
 
خانم دکتر فاطمه پورمسجدیان در تاریخ 1400/10/6 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو کمیسیون معاملات دانشگاه" ‏منصوب گردید. 
  
آقای دکتر حمید رضائیان فرجی در تاریخ 1400/10/6 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت "رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی" ‏منصوب گردید.
 
خانم دکتر رزا رهاوی عزآبادی در تاریخ 1400/10/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر تحصیلات تکمیلی" ‏منصوب گردید.
 
خانم دکتر عذرا صبورا در تاریخ 1400/10/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر خدمات آموزشی" ‏منصوب گردید.
 
خانم فرزانه هنر بخش در تاریخ 1400/10/1 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "سرپرست گروه آموزشی صنایع دستی" ‏منصوب گردید.
 
خانم دکتر بتول سجاد در تاریخ 1400/10/1 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست دانشکده فیزیک ـ شیمی" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر سعید دهقانپور قدردانی شد.‏
  
انتصاب های ماه آذر:
 
خانم دکتر لیلا تاجیک خاوه در تاریخ 1400/9/30 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر همکاریهای علمی و بین المللی" منصوب گردید.

آقای دکتر ابوالفضل شاه آبادی در تاریخ 1400/9/27 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی" منصوب گردید.

خانم دکتر زینب صادقی سهل آبادی در تاریخ 1400/9/27 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "معاون فرهنگی ـ اجتماعی" منصوب گردید.
 
آقای دکتر‎ ‎امین رضا نقره آبادی ‏ در تاریخ 1400/9/20 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت "سرپرست معاونت اداری و مالی" ‏منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر علی رحمانی قدردانی شد.‏

خانم دکتر بتول سجاد در تاریخ 1400/9/18 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "نماینده ریاست دانشگاه و عضو هیأت مدیره ‏صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) ‏‏" منصوب گردید.

آقای دکتر مهدی سیف برقی در تاریخ 1400/9/16 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان " عضو کارگروه در ارائه پیشنهادات برنامه ‏راهبردی ‏" منصوب گردید.

خانم دکتر مهنازملانظری در تاریخ 1400/9/16 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان " عضو و نماینده سرپرست دانشگاه در کارگروه ‏پیشنهادات راهبردی ‏" منصوب گردید.

خانم دکتر پریساسادات بهبهانی نیا در تاریخ 1400/9/9 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "سرپرست گروه آموزشی حسابداری" ‏منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر سید علی حسینی قدردانی شد.‏

آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی در تاریخ 1400/9/9 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت "مدیر گروه آموزشی علم اطلاعات و ‏دانش شناسی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر معصومه کربلا آقایی کامران قدردانی شد‎.‎

خانم دکتر رقیه رستم پور در تاریخ 1400/9/9 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب" ابقا ‏گردید‎.‎

آقای دکتر میلاد مهری سوخته در تاریخ 1400/9/9 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت "سرپرست گروه آموزشی مهندسی برق" ‏منصوب گردید‎.‎

خانم دکتر زهرا میرحسینی در تاریخ 1400/9/9 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیر گروه آموزشی مطالعات زنان و خانواده" ‏ابقا گردید‎.‎

خانم دکتر رویا رسولی در تاریخ 1400/9/9 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت "سرپرست گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی" ‏منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر سیمین حسینیان قدردانی شد‎. ‎

خانم دکتر رزا رهاوی عزآبادی در تاریخ 1400/9/7 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست مدیریت تحصیلات تکمیلی ‏دانشگاه" منصوب گردید‎. ‎

خانم دکتر نسرین سلطانخواه در تاریخ 1400/9/6 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "ریاست دانشکده علوم ریاضی" ابقا گردید‎. ‎

خانم دکتر نگین مفتونی در تاریخ 1400/9/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی مهندسی مکانیک" ‏منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر فرزانه اجاق نژاد قدردانی شد‎. ‎

‎ ‎آقای دکتر محمدرضا جعفری در تاریخ 1400/9/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور" ‏منصوب گردید‎.‎

آقای دکتر حسن قالیباف اصل در تاریخ 1400/9/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس دانشکده علوم اجتماعی و ‏اقتصادی" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر ابوالفضل شاه آبادی قدردانی شد‎.‎
 
خانم دکتر بتول مشکین فام، رئیس پژوهشکده زنان در تاریخ 1400/9/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس کارگروه زنان شورای موزه و آرشیو دانشگاه الزهرا" منصوب گردید‎. ‎
 
انتصاب های ماه آبان:
 
خانم دکتر ملیحه قانع عبادی در تاریخ 1400/8/29 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "مدیرستاد شاهد و ‏ایثارگر" ‏منصوب گردید‎.‎

آقای مهندس صادق باقری خوانساری در تاریخ 1400/8/29 به حکم رئیس دانشگاه، به سمت‏ "سرپرست ‏حراست دانشگاه‏" ‏منصوب گردید‎.‎

آقای دکتر مهدی سیف برقی در تاریخ 1400/8/26 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان ‏ "سرپرست مرکز ‏ارزیابی و پایش عملکرد‏" ‏منصوب گردید‎.‎
 
آقای دکتر حمید رضائیان فرجی در تاریخ 1400/8/26 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر امیر غائبی قدردانی شد.
 
خانم دکتر مشکین فام در تاریخ 1400/8/12 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "رئیس پژوهشکده زنان" ابقا گردید.
 
آقای دکتر جعفر باقری نژاد در تاریخ 1400/8/12 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "رئیس دانشکده فنی و مهندسی" ابقا گردید.
 
آقای دکتر محسن شیرازی زاده در تاریخ 1400/8/8 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه زبان انگلیسی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر لیلا تاجیک خاوه قدردانی شد.
 
انتصاب های ماه مهر: 
 
خانم دکتر زینب صادقی سهل آباد در تاریخ 29/7/1400 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر ندا گلیجانی مقدم قدردانی شد.

آقای دکتر ابوالفضل شاه آبادی در تاریخ 29/7/1400 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی قدردانی شد.

خانم دکتر لیلا تاجیک در تاریخ 29/7/1400 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست دفتر روابط بین الملل" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر پریچهر حناچی قدردانی شد.
 
خانم دکتر عذرا صبورا در تاریخ 27/7/1400 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست خدمات آموزشی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر شهشهانی قدردانی شد.

خانم دکتر بتول گنجی صفار در تاریخ 25/7/1400 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه ریاضی" منصوب گردید.

خانم دکتر شقایق زهرایی در تاریخ 24/7/1400 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس مرکز مشاوره ، بهداشت و سلامت" منصوب گردید.
 
خانم دکتر فریده حق‌بین در تاریخ 1400/7/7 به حکم با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به عنوان "سرپرست دانشگاه الزهرا(س)" منصوب گردید.
 
انتصاب های ماه مرداد:
 
خانم دکتر فریده طالب پور در تاریخ 24/5/1400 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس دانشکده هنر" منصوب گردید.
 
خانم دکتر آزاده طاولی در تاریخ 24/5/1400 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه آموزشی روان شناسی" منصوب گردید.
 
آقای دکتر محمدرضا صعودی در تاریخ 24/5/1400 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس دانشکده علوم زیستی" منصوب گردید.
 
 
انتصاب های ماه تیر:
 
خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی در تاریخ 28/4/1400 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیر گروه آموزشی پژوهش هنر" ابقا گردید.

خانم دکتر لیلا تاجیک خاوه در تاریخ 28/4/1400 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی زبان انگلیسی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر سیده سوسن مرندی قدردانی شد.

خانم رقیه محرابی الموتی در تاریخ 27/4/1400 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مسئول دبیرخانه مرکزی دانشگاه " منصوب گردید.

خانم دکتر سپیده یگانه در تاریخ 23/4/1400 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی" منصوب گردید.

آقای مهندس سیدمهدی حسینی نیا در تاریخ 23/4/1400 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر امور فنی و طرح‌های عمرانی دانشگاه" منصوب گردید.

آقای دکتر امیرحسین فتح اللهی در تاریخ 16/4/1400 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیر گروه آموزشی فیزیک" ابقا گردید.

خانم دکتر آزاده طاولی در تاریخ 16/4/1400 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه روان شناسی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر اعظم فرح بیجاری قدردانی شد.

خانم دکتر نوری سادات شاهنگیان در تاریخ 13/4/1400 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی ادیان و عرفان" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر لیلا هوشنگی قدردانی شد.
 
خانم دکتر آزاده مداحی در تاریخ 1400/4/5 به حکم رئیس دانشگاه، با حفظ سمت سرپرستی مرکز ارزیابی و پایش عملکرد به عنوان "مدیر برنامه، بودجه ، تحول اداری و بهره وری" منصوب گردیده و از زحمات آقای قدرت طاهری قدردانی شد.
 
انتصاب های ماه خرداد:
 
خانم دکتر بتول گنجی صفار در تاریخ 1400/3/18 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه ریاضی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر ترانه تجویدی قدردانی شد.
 
انتصاب های ماه اردیبهشت:
 
آقای دکترمحمدرضا صعودی در تاریخ 1400/2/19 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست دانشکده علوم زیستی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر زهرا ناظم بکائی قدردانی شد.

آقای دکتر حسن قالیباف اصل در تاریخ 1400/2/19 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس مرکز رشد و واحدهای فناور دانشگاه" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر حامد مقتدری اصفهانی قدردانی شد.

خانم دکتر شقایق زهرایی در تاریخ 1400/2/15 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر لیلاچراغ ملائی قدردانی شد.
 
خانم دکتر سیمین حسینیان در تاریخ 1400/2/6 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "نماینده جامعه علمی در کارگروه تخصصی آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" منصوب گردید.
  
آقای دکتر بهزاد سلیمانی در تاریخ 1400/2/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه آموزشی طراحی صنعتی" منصوب گردید.
 
آقای دکتر اعلاء تورانی در تاریخ 1400/2/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی" منصوب گردید.
 
انتصاب های ماه فروردین:
 
خانم دکتر فریده طالب پور در تاریخ 1400/1/31 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست دانشکده هنر" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر فاطمه کاتب قدردانی شد.
 
خانم دکتر ملیحه قانع عبادی در تاریخ 1400/1/31 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست امور دانشجویان شاهد و ایثارگر" منصوب گردیده و از زحمات خانم فرخ پالیزدار قدردانی شد.
 
آقای دکتر میرحسین موسوی در تاریخ 1400/1/15 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیر گروه آموزشی اقتصاد" ابقا گردید.
 
آقای دکتر سید علی حسینی در تاریخ 1400/1/8 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیر گروه آموزشی حسابداری" ابقا گردید.
 
آقای دکتر اعلاء تورانی در تاریخ 1400/1/10 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی" منصوب گردید. 
 
انتصاب های سال 1399
  
انتصاب های ماه اسفند: 
 
آقای مهندس مهدی حسینی نیا در تاریخ 99/12/27 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست دفتر فنی و طرح های عمرانی" منصوب گردیده و از زحمات آقای مهندس علیرضا مستعانی قدردانی شد.
  
خانم دکتر آزاده مداحی در تاریخ 99/12/26 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد" منصوب گردید.
 
خانم دکتر آمنه الیکایی در تاریخ 99/12/5 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر گروه آموزشی میکروبیولوژی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر احیا عبدی عالی قدردانی شد.
 
آقای دکتر پرویز فتاحی در تاریخ 99/12/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست مدیریت امور فناوری" منصوب گردید.
 
آقای دکتر عمران مرادلو در تاریخ 99/12/2 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه آموزشی شیمی" منصوب گردید.
 
خانم دکتر رزا رهاوی عزآبادی در تاریخ 99/12/2 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر گروه آموزشی رفتار حرکتی" منصوب گردید.
 
انتصاب های ماه بهمن:
 
آقای دکتر اسماعیل حسن زاده در تاریخ 99/11/21 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر گروه آموزشی تاریخ" منصوب گردید.
 
آقای دکترمحمدحسن انجم شعاع در تاریخ 99/11/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مشاور رئیس و مدیر حراست دانشگاه" منصوب گردید.
  
خانم دکتر زهره توازیانی در تاریخ 99/11/2 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس دانشکده الهیات" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر زهرا الهوئی نظری قدردانی شد.
 
خانم دکتر آمنه خدیور در تاریخ 99/11/2 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مشاور ریاست دانشگاه در امور تحول دیجیتال" منصوب گردید.
  
 
انتصاب های ماه دی:
 
خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده در تاریخ 99/10/30 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیرگروه آموزشی علوم قرآن و حدیث" ابقا گردید.
 
آقای دکتر بهزاد سلیمانی در تاریخ 99/10/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی طراحی صنعتی" منصوب گردید.
  
آقای دکتر عباس عبداللهی در تاریخ 99/10/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان عضو "شورای مشاوران جوان ریاست دانشگاه" منصوب گردید.
 
خانم دکتر بهاره عطاران در تاریخ 99/10/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان عضو "شورای مشاوران جوان ریاست دانشگاه" منصوب گردید.
  
آقای دکتر وحید فرتاشوند در تاریخ 99/10/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان عضو "شورای مشاوران جوان ریاست دانشگاه" منصوب گردید.
 
خانم دکتر نرگس انصاری در تاریخ 99/10/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان عضو "شورای مشاوران جوان ریاست دانشگاه" منصوب گردید.
 
آقای دکتر توحید کاظمی در تاریخ 99/10/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان عضو "شورای مشاوران جوان ریاست دانشگاه" منصوب گردید.
 
خانم دکتر مریم دلفان در تاریخ 99/10/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان عضو "شورای مشاوران جوان ریاست دانشگاه" منصوب گردید.
 
خانم دکتر ژیلا امینی در تاریخ 99/10/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان عضو "شورای مشاوران جوان ریاست دانشگاه" منصوب گردید.
 
خانم دکتر بیتا شمس در تاریخ 99/10/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان عضو "شورای مشاوران جوان ریاست دانشگاه" منصوب گردید.
 
خانم دکتر وجیهه رضوانی در تاریخ 99/10/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان عضو "شورای مشاوران جوان ریاست دانشگاه" منصوب گردید.
 
خانم دکتر زهرا عزیزی در تاریخ 99/10/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان عضو "شورای مشاوران جوان ریاست دانشگاه" منصوب گردید.
 
آقای دکتر حمیدرضا گنجی در تاریخ 99/10/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان عضو "شورای مشاوران جوان ریاست دانشگاه" منصوب گردید.
 
آقای دکتر وحیدرضا میرزائیان در تاریخ 99/10/2 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر مرکز آزمون‌سازی دانشگاه" منصوب گردید.
 
  
انتصاب های ماه آذر:
 
  
خانم دکتر مریم سادات قریشی در تاریخ 99/9/30 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مسئول راه اندازی مرکز توسعه و توانمندسازی منابع انسانی" منصوب گردید.
آقای دکتر فرهاد ساسانی در تاریخ 99/9/26 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه الزهرا (س)" ابقا گردید.
 
خانم دکتر مینا محمدی وکیل در تاریخ 99/9/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه آموزشی نقاشی" منصوب گردید.
 
خانم دکتر شراره چاوشیان در تاریخ 99/9/12 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیر گروه آموزشی مترجمی زبان فرانسه" ابقا گردید.
 
خانم دکتر مریم مختاری دینانی در تاریخ 99/9/11 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیر گروه آموزشی مدیریت ورزشی" ابقا گردید.
 
خانم دکتر رزا رهاوی عزآبادی در تاریخ 99/9/11 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی رفتار حرکتی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر مریم رحیمیان مشهدی قدردانی شد.
 
 
انتصاب های ماه آبان:
 
آقای دکتر پیام خان تیموری در تاریخ 99/8/30 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر گروه آموزشی علوم کامپیوتر" منصوب گردید.
  
آقای دکتر علی ستاری در تاریخ 99/8/21 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی" منصوب گردیده و از زحمات خانم فاطمه بیگم رضا زاده شیراز قدردانی شد.
 
آقای دکتر اسماعیل حسن زاده در تاریخ 99/8/18 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی تاریخ" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر محمد رضا بارانی قدردانی شد.
 
آقای دکتر محمد حسن انجم شعاع در تاریخ 99/8/7 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست حراست" منصوب گردید.
 
انتصاب های ماه مهر:
 
خانم دکتر مریم لشنی زادگان در تاریخ 99/7/9 به حکم رئیس دانشگاه، ضمن حفظ سمت به عنوان "سرپرست گروه آموزشی شیمی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر مینا غیاثی قدردانی شد.
 
خانم دکتر مینا محمدی وکیل در تاریخ 99/7/8 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی نقاشی" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر داریوش فرد دهکردی قدردانی شد.
 
آقای قدرت طاهری در تاریخ 99/7/7 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر آمنه خدیور قدردانی شد.
 
خانم دکتر آمنه خدیور در تاریخ 99/7/2 به حکم رئیس دانشگاه به عنوان "عضو شورای سیاستگذاری و حمایت معنوی پنجمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیرسال" معرفی گردید.
 
انتصاب های ماه شهریور:
 
خانم دکتر زینت زارع در تاریخ 99/6/29 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست امور اداری و پشتیبانی" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر پرویز فتاحی قدردانی شد.
 
آقای دکتر پیام خان تیموری در تاریخ 99/6/19 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی علوم کامپیوتر" منصوب گردید.
 
آقای دکتر رضا عزمی در تاریخ 99/6/1 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات" ابقا گردید.
 
 
انتصاب های ماه مرداد:

خانم دکتر ماندانا نوربخش در تاریخ 99/5/27 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد" ابقا گردید.
 
آقای دکتر محمدرضا کیوان پور در تاریخ 99/5/26 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر" ابقا گردید.
 
آقای دکتر رضایی شریف آبادی در تاریخ 99/5/1 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر سیف برقی قدردانی شد.
 
خانم دکتر لیلاهوشنگی در تاریخ 99/5/1 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مدیر گروه آموزشی ادیان و عرفان" منصوب گردید.
 
خانم دکتر زهرا سادات میر هاشمی در تاریخ 99/5/1 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر سید مسلم حسینی ادیانی قدردانی شد.

 
 
انتصاب های ماه تیر:
 
خانم دکتر پریسا حجازی دینان در تاریخ 99/4/31  به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "ریاست دانشکده علوم ورزشی" ابقا گردید.

خانم دکتر حدیث رجبی در تاریخ 99/4/30 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی معارف اسلامی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر مرضیه خزعلی قدردانی شد.
 
خانم ناهید رضایی در تاریخ 99/4/30 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرهسته گزینش و با حفظ سمت به عنوان سرپرست کمیته انضباطی" منصوب گردید.
 
خانم دکتر فاطمه کاتب در تاریخ 99/4/10 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "ریاست دانشکده هنر" ابقا گردید.
 
آقای دکتر سعید دهقانپور در تاریخ 99/4/10 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "ریاست دانشکده فیزیک ـ شیمی" ابقا گردید.
خانم زینب صادقی در تاریخ 99/4/9 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر گروه آموزشی زبان روسی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر سعیده دست آموز قدردانی شد.  
 
خانم دکتر محبوبه مباشری در تاریخ 99/4/4  به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "ریاست دانشکده ادبیات" ابقا گردید.
 
 
انتصاب های ماه خرداد:
 
آقای دکتر ابوالفضل شاه آبادی در تاریخ 99/3/27 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی" منصوب گردید.
 
خانم دکتر بتول مشکین فام در تاریخ 99/3/19 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس پژوهشکده زنان" منصوب گردید.
 
 
انتصاب های ماه فروردین:
 
آقای دکتر ابوالفضل شاه آبادی در تاریخ 99/1/25 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر حسن قالیباف اصل قدردانی شد. 
 
 
 انتصاب های سال 1398
 
انتصاب های ماه اسفند: 
 
آقای دکتر داریوش بهمردی در تاریخ 98/12/27 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر مرکز آموزش‏های آزاد و مجازی" منصوب گردید.  
 
خانم دکتر آمنه خدیور در تاریخ 98/12/13 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "عضو شورای دانشگاه" منصوب گردید. 
 
آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی در تاریخ 98/12/13 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "عضو شورای دانشگاه" منصوب گردید.
 
خانم دکتر فاطمه پورمسجدیان در تاریخ 98/12/13 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "عضو شورای دانشگاه" منصوب گردید.  
 
انتصاب های ماه بهمن:
خانم دکتر مهناز امیرخانی در تاریخ 98/11/29 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی" منصوب گردید.
 
انتصاب های ماه آذر:

 آقای دکتر ذکراله محمدی در تاریخ 98/9/3 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه " منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر نیک منش قدردانی شد.
 
انتصاب های ماه آبان:
 
خانم دکتر معصومه شجاعی در تاریخ 98/8/29 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر تربیت بدنی" منصوب گردیده و از زحمات خانم سیما لیموچی قدردانی شد. 

خانم دکتر نسرین سلطانخواه در تاریخ 98/8/25 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس دانشکده علوم ریاضی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر صدیقه شمس قدردانی شد.
 
خانم دکتر بتول مشکین فام در تاریخ 98/8/25 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست پژوهشکده زنان" منصوب گردید.
 
آقای دکتر ابوالفضل شاه آبادی در تاریخ 98/8/8 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان عضو "شورای سیاست‌گذاری همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه" منصوب گردید. 
 
انتصاب های ماه مهر:  

خانم مهندس مرضیه اله دادی در تاریخ 98/7/20 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "دبیر کارگروه همکاری های علمی و بین‌المللی کشورهای اروپا، آمریکا و آفریقا" منصوب گردید.
 
خانم دکتر آمنه خدیور در تاریخ 98/7/19 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیربرنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری" ابقا گردید.
 
خانم دکتر فاطمه شهشهانی در تاریخ 98/7/19 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیرخدمات آموزشی" ابقا گردید.
 
خانم دکتر فریبا پات در تاریخ 98/7/20 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مدیر گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی" منصوب گردید. 
 
خانم لعبت درخشانی در تاریخ 98/7/6 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی" منصوب گردید.  
 
انتصاب های ماه شهریور:  
 
خانم دکتر ترانه تجویدی در تاریخ 98/6/31  به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه علوم ریاضی" منصوب گردید.  
 
خانم دکتر سیده سوسن مرندی در تاریخ 97/6/26 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی" منصوب گردید.
 
خانم دکتر رقیه رستم پور در تاریخ 97/6/26 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب" منصوب گردید. 
 
انتصاب های ماه مرداد:  
 
خانم دکتر عاطفه نوارچی در تاریخ 98/5/28  به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست معاونت آموزشی دانشکده تربیت بدنی" منصوب گردید.  
 
آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی در تاریخ 98/5/17 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد" ابقا گردید.  
 
خانم دکتر پریچهر حناچی در تاریخ 98/5/17  به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیرهمکاریهای علمی و بین المللی" ابقا گردید. 
 
انتصاب های ماه اردیبهشت:  
 
آقای دکتر احمد ندایی فرد در تاریخ 98/2/22 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی طراحی صنعتی" منصوب گردیده و از زحمات خانم مرضیه اله دادی قدردانی شد.
 
انتصاب های ماه فروردین:  
 
خانم دکتر مهناز امیرخانی در تاریخ 98/1/20  به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر اعظم سازور قدردانی شد.
 
خانم راضیه مقیمی در تاریخ 98/1/4  به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست امور مالی" منصوب گردید.   
 
 انتصاب های سال 1397
 
انتصاب های ماه اسفند: 
 
خانم دکتر یاسمن ملکی یورتچی در تاریخ 97/12/13 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر گروه آمار" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر صدیقه شمس قدردانی شد.
 
آقای دکتر میرحسین موسوی در تاریخ 97/12/8 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی اقتصاد" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر زهرا افشاری قدردانی شد.
 
آآقای دکتر سید علی حسینی در تاریخ 97/12/1 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی حسابداری" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر شهناز مشایخ قدردانی شد. 
 
 
انتصاب های ماه دی:
 
خانم دکتر فرزانه اجاق نژاد در تاریخ 97/10/27 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی مکانیک" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر فاطمه احمدی بویاغچی قدردانی شد.
 
خانم فرشته دیانت در تاریخ 97/10/18 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه آموزشی ارتباط تصویری" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر میترا معنوی راد قدردانی شد. 
 
آقای دکتر امیرحسین فتح اللهی در تاریخ 97/10/18 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی فیزیک" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر احمد شریعتی قدردانی شد.
 
خانم دکتر آزیتا عباسی در تاریخ 97/10/8 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه آموزشی زبان شناسی همگانی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر فریبا قطره قدردانی شد. 
 
خانم دکتر مریم مختاری دینانی در تاریخ 97/10/8 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر گروه آموزشی مدیریت ورزشی" منصوب گردید. 
 
انتصاب های ماه آذر:  
 
خانم دکتر شراره چاوشیان در تاریخ 97/9/18 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی مترجمی زبان فرانسه" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر ناهید جلیلی مرند قدردانی شد.
 
آقای دکتر فرهاد ساسانی در تاریخ 97/9/18 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس مرکز آموزش زبان فارسی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر خدیجه کریمی علویجه قدردانی شد.  
 
انتصاب های ماه آبان:  
 
آقای دکتر امیر علی مسعودی در تاریخ 97/8/13 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی" ابقا گردید.
  
خانم دکتر الهام شریعتی نجف آبادی در تاریخ 97/8/6 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی حقوق" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر خدیجه مظفری قدردانی شد. 
 
انتصاب های ماه مهر:  
  
خانم دکتر احیا عبدی عالی در تاریخ 97/7/28 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی میکروبیولوژی" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر محمدرضا صعودی قدردانی شد.
 
خانم دکتر مرضیه خزعلی در تاریخ 97/7/4 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مدیرگروه معارف اسلامی" منصوب گردید.
 
انتصاب های ماه شهریور: 
 
آقای دکتر پرویز فتاحی در تاریخ 97/6/31 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست امور اداری و پشتیبانی" منصوب گردیده و از زحمات خانم مریم وهابی قمصری قدردانی شد.  
 
خانم دکتر پریسا حجازی دینان در تاریخ 97/6/18 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر معصومه شجاعی قدردانی شد.  
 
خانم لعبت درخشانی در تاریخ 97/6/15 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه" منصوب گردیده و از زحمات خانم مژگان ناصری قدردانی شد.
 
خانم محبوبه اژدری در تاریخ 97/6/15 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی" منصوب گردید.
 

انتصاب های ماه مرداد:
 
آقای دکتر محمدرضا کیوان پور در تاریخ 97/5/21 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر بهروز قلی زاده قدردانی شد.
 
خانم دکتر زهرا الهوئی نظری در تاریخ 97/5/8 به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "ریاست دانشکده الهیات" ابقا گردید.
 
خانم دکتر لیلاهوشنگی در تاریخ 97/5/6 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه آموزشی ادیان و عرفان" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر نوری سادات شاهنگیان قدردانی شد.  
 
انتصاب های ماه تیر:
 
آقای دکتر حسن قالیباف در تاریخ 97/4/27 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر حمید کرد بچه قدردانی شد.  
 
خانم دکتر زهره توازیانی در تاریخ 97/4/27 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر شهناز شایان فر قدردانی شد. 
 
خانم دکتر صدیقه شمس در تاریخ 97/4/27 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آمار" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر روشنک علی محمدی قدردانی شد.
 
خانم دکتر سیمین حسینیان در تاریخ 97/4/19 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان رئیس "کارگروه همکاری های علمی و بین المللی کشورهای اروپا" منصوب گردید.
 
آقای دکتر حمید کردبچه در تاریخ 97/4/19 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان رئیس "کارگروه همکاری های علمی و بین المللی کشورهای آسیا و اقیانوسیه" منصوب گردید.
  
آقای دکتر مهدی سیف برقی در تاریخ 97/4/10  به حکم رئیس دانشگاه، در سمت "معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی" ابقا گردید.
 
خانم دکتر مهبود فاضلی در تاریخ 97/4/3 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی" منصوب گردید. 
 
 
انتصاب های ماه خرداد: 
 
خانم دکتر مهناز اخوان تفتی در تاریخ 97/3/3 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مدیرگروه آموزشی روان شناسی تربیتی" منصوب گردید.
 
خانم دکتر زهرا ناظم بکائی در تاریخ 97/3/23  به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "ریاست دانشکده علوم زیستی" ابقا گردید.
 
خانم آزیتا مطیعیان در تاریخ 97/3/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "معاون امورحقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات" منصوب گردید.
  
خانم دکتر ماندانا نوربخش در تاریخ 97/3/7 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر زویا آبام قدردانی شد. 
 
خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده در تاریخ 97/3/7 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه علوم قرآن و حدیث" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر پروین بهارزاده قدردانی شد.
 

انتصاب های ماه اردیبهشت:
 
خانم دکتر بتول مشکیل فام در تاریخ 97/2/20 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان رئیس "کارگروه همکاری های علمی و بین المللی کشورهای عرب زبان خاورمیانه" منصوب گردید.  
 
آقای دکتر رضا عزمی در تاریخ 97/2/15 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر وحیدرضا میرزائیان قدردانی شد.  
 
خانم دکتر پروین بهارزاده در تاریخ 97/2/15 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث" منصوب گردید. 
 
خانم مرضیه اله دادی در تاریخ 97/2/15 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مدیرگروه آموزشی طراحی صنعتی" منصوب گردید.
 
خانم نیکو شجاع نوری در تاریخ 97/2/15 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه آموزشی صنایع دستی" منصوب گردید.  
 
انتصاب های ماه فروردین:
 
خانم دکتر خدیجه سفیری در تاریخ 97/1/23 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مدیرگروه آموزشی علوم اجتماعی" منصوب گردید.
خانم دکتر نگین سنگری در تاریخ 97/1/20 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه آموزشی مدیریت" منصوب گردید.
 
 
انتصاب های سال 1396
 
 
انتصاب های ماه اسفند:
 
 خانم دکتر محبوبه مباشری در تاریخ 96/12/14 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس دانشکده ادبیات" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر سوسن قهرمانی قاجار قدردانی شد.
 
خانم دکتر شهلا بختیاری در تاریخ 96/12/14 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "معاون دانشجویی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر صدیقه عطرکار روشن قدردانی شد. 
سرکار خانم دکتر افسانه توسلی در تاریخ 96/12/14 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو شورای دانشگاه" منصوب گردید.
 
سرکار خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده در تاریخ 96/12/14 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه" منصوب گردید. 
 
انتصاب های ماه بهمن: 
 
خانم دکتر فریناز فربود در تاریخ 96/11/24 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس پژوهشکده شعر و هنر" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر اشرف موسوی لر قدردانی شد.
 
خانم دکتر افسانه توسلی در تاریخ 96/11/18 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرامورپژوهشی دانشگاه" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر مریم کشاورزی قدردانی شد.
 
 
انتصاب های ماه آذر:
 
 
خانم زهرا گیاهی در تاریخ 96/9/29 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرامور دانشجویی" منصوب گردیده و از زحمات خانم عصمت میری بلوچی قدردانی شد.
 
خانم دکتر مریم مونسی سرخه در تاریخ 96/9/27 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر گروه طراحی پارچه و لباس" منصوب گردید.
  
خانم دکتر لیلاچراغ ملائی در تاریخ 96/9/8 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت دانشگاه" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر بتول احدی قدردانی شد.
 
انتصاب های ماه آبان:  
 
آقای دکتر بهروز قلی زاده در تاریخ 96/8/15 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مدیرگروه آموزشی مهندسی کامپیوتر" منصوب گردید.  
 
آقای دکتر محمدرضا صعودی در تاریخ 96/8/9 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه آموزشی میکروبیولوژی" منصوب گردید.
 
خانم دکتر مهوش سیفعلی در تاریخ 96/8/9 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه آموزشی علوم گیاهی" منصوب گردید.  
 
خانم دکتر سیمین حسینیان در تاریخ 96/8/2 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مدیرگروه مشاوره و راهنمایی" ابقا گردید.
 
آقای دکتر جعفر باقری نژاد در تاریخ 96/8/2 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس دانشکده فنی و مهندسی" منصوب گردید. 
 
خانم دکتر اشرف موسوی لر در تاریخ 96/8/2 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه پژوهش هنر" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر فاطمه کاتب قدردانی شد.
 
آقای دکتر محمد رضا بارانی در تاریخ 96/8/2 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر گروه تاریخ " منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر اسماعیل حسن زاده قدردانی شد.
 
 
انتصاب های ماه مهر: 
 
خانم دکتر مینا غیاثی در تاریخ 96/7/13 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه شیمی" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر عمران مرادلو قدردانی شد. 
آقای دکتر یداله اردوخانی در تاریخ 96/7/6 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "معاون پژوهشی" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر مرتضی شیری قدردانی شد.
آقای دکتر مرتضی شیری در تاریخ 96/7/6 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مشاور رئیس دانشگاه در امور پژوهشی " منصوب گردید.
 
انتصاب های ماه شهریور:
 
 خانم دکتر مرضیه اسکندری در تاریخ 96/6/30 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر گروه علوم کامپیوتر" منصوب گردید. 
 
آقای دکتر فرید بهروزی در تاریخ 96/6/28 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه ریاضی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر شهناز طاهری قدردانی شد. 
 
 خانم دکتر ناهید اتقیاء در تاریخ 96/5/25 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مدیرگروه مدیریت ورزشی" ابقا گردید.
 
خانم دکتر فاطمه کاتب در تاریخ 96/6/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست دانشکده هنر" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر منصور حسامی قدردانی شد.
 
خانم دکتر معصومه شجاعی در تاریخ 96/5/23 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی" ابقا گردید.
 
خانم دکتر عاطفه نوارچی در تاریخ 96/6/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو کمیته فرهنگی و آموزشی دانشگاه" منصوب گردید.
 
آقای دکتر داریوش فرد دهکردی در تاریخ 96/6/20 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر نگارخانه کمال الدین بهزاد" منصوب گردید.
 
خانم دکتر سیده سوسن مرندی در تاریخ 96/6/20 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه زبان انگلیسی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر ماری احمدی قدردانی شد.
 
خانم دکتر رقیه رستم پور در تاریخ 96/6/20 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه زبان وادبیات عرب" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر زهرا فرید قدردانی شد.
 
 انتصاب های ماه مرداد:
آقای دکتر مهدی نیک منش در تاریخ 96/5/30 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر تحصیلات تکمیلی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر رقیه رستم پور قدردانی شد. 
 
خانم دکتر زهره خسروی در تاریخ 96/5/22 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست پژوهشکده زنان" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر مریم صف آرا قدردانی شد.
 
آقای دکتر حجت الله جوانی در تاریخ 96/5/22 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "معاون دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه" منصوب گردید.
 
خانم دکتر آمنه خدیور در تاریخ 96/5/18 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر برنامه، بودجه ، تحول اداری و بهره وری" منصوب گردیده و از زحمات خانم زهرا گیاهی قدردانی شد.
 
آقای دکتر جعفر باقری نژاد در تاریخ 96/5/7 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست دانشکده فنی و مهندسی" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر محمدرضا کیوان پور قدردانی شد. 
  
خانم دکتر صدیقه شمس در تاریخ 96/5/7 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "رئیس دانشکده علوم ریاضی" ابقا گردید.
 
خانم دکتر معصومه کربلا آقایی کامران در تاریخ 96/5/3 به حکم رئیس دانشگاه، مجدداٌ به عنوان "مدیرگروه علم اطلاعات و دانش شناسی" منصوب گردید.
 
 
انتصاب های ماه تیر:
 
آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی در تاریخ 96/4/28 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر آزاده مداحی قدردانی شد.
 
خانم دکتر آزاده مداحی در تاریخ 96/4/28 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست معاونت مرکز ارزیابی و پایش عملکرد" منصوب گردیده و از زحمات خانم زینت زارع قدردانی شد. 
 
آقای دکتر سعید دهقانپور در تاریخ 96/4/22 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس دانشکده فیزیک ـ شیمی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر سیده زهرا شورشینی قدردانی شد. 
 
خانم دکتر فریبا پات در تاریخ 96/4/21 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر زهرا ربانی قدردانی شد.
 
خانم دکتر فاطمه شهشهانی در تاریخ 96/4/18 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرخدمات آموزشی دانشگاه " منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر منصوره زاهدی تبریزی قدردانی شد.
 
آقای دکتر امیر غائبی در تاریخ 96/4/18 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی قدردانی شد. 
  
آقای دکتر محمد امیر شیخ نوری در تاریخ 96/4/7 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو شورای مشورتی دانشگاه" منصوب گردید.
خانم دکتر فائزه فرزانه در تاریخ 96/4/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو شورای مشورتی دانشگاه" منصوب گردید.
خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده در تاریخ 96/4/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو شورای مشورتی دانشگاه" منصوب گردید.
آقای دکتر محمدعلی بابایی زکیلکی در تاریخ 96/4/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو شورای مشورتی دانشگاه" منصوب گردید.
آقای دکتر رضا عزمی در تاریخ 96/4/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو شورای مشورتی دانشگاه" منصوب گردید.
آقای دکتر یداله اردوخانی در تاریخ 96/4/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو شورای مشورتی دانشگاه" منصوب گردید.
خانم دکتر نسرین سلطانخواه در تاریخ 96/4/4 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو شورای مشورتی دانشگاه" منصوب گردید.
  
انتصاب های ماه خرداد:
 
خانم دکتر دکتر مهناز اخوان تفتی در تاریخ 96/3/28 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو شورای سیاست گذاری مشاوره و بهداشت روان دانشگاه" منصوب گردید.
 
خانم دکتر مه سیما پورشهریاری در تاریخ 96/3/28 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو شورای سیاست گذاری مشاوره و بهداشت روان دانشگاه" منصوب گردید.
 
خانم دکتر اعظم فرح بیجاری در تاریخ 96/3/28 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه روانشناسی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر مهرانگیزپیوسته گر قدردانی شد.
 
خانم دکتر معصومه حسین زاده شهری در تاریخ 96/3/27 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه منصوب" منصوب گردید.
 
خانم دکتر فخری سادات حسینی در تاریخ 96/3/27 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "رئیس امور آزمایشگاه ها" منصوب گردید.
   
خانم دکتر ندا گلیجانی مقدم در تاریخ 96/3/22 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "معاون فرهنگی و اجتماعی" منصوب گردیده و از زحمات خانم دکتر خدیجه کریمی علویجه قدردانی شد. 
 
خانم دکتر ناهید جلیلی مرند در تاریخ 96/3/13 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه فرانسه" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر محمدرحیم احمدی قدردانی شد. 
 
آقای دکتر پرویز فتاحی در تاریخ 96/3/13 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیرگروه صنایع" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر جعفر باقری نژاد قدردانی شد. 
 
انتصاب های ماه اردیبهشت:
 
خانم دکتر مهناز امیر خانی در تاریخ 96/2/27 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مشاور رئیس دانشگاه در امور فرهنگی-دانشجویی" منصوب گردید.
 
آقای دکتر داریوش بهمردی در تاریخ 96/2/20 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو شورای دانشگاه" منصوب گردید. 
 
خانم دکتر رقیه رستم پور در تاریخ 96/2/20 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو شورای دانشگاه" منصوب گردید.
 
آقای دکتر سید مسلم حسینی ادیانی در تاریخ 96/2/18 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی" منصوب گردیده و از زحمات آقای محمد حسین عالمی قدردانی شد.
 
آقای دکتر علی رحمانی در تاریخ 96/2/6 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "معاون اداری - مالی" منصوب گردید.
 
انتصاب های ماه فروردین:
 
آقای محمدرضا فرهمندنژاد در تاریخ 96/1/28 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "سرپرست حراست دانشگاه" منصوب گردیده و از زحمات آقای دکتر سید محمد موسوی قدردانی شد.
 
خانم دکتر خدیجه سفیری در تاریخ 96/1/23 به حکم رئیس دانشگاه، به عنوان "عضو شورای دانشگاه" منصوب گردید.
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1403/04/18
تعداد بازدید: 128938
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+