دانشگاه الزهرا
روسای پیشین دانشگاه الزهرا
 
 کریم فاطمی
(1355- 1343)
 
 
شاهرخ امیر ارجمند
(1357- 1356)
 
 
حسین نمازی
(1360- 1357)
 
حسین حجت‌الاسلامی
(1360)
             
مجتبی شمسی‌پور
(1360)
 
نجفقلی حبیبی
(1362- 1360)
 
 
محمد ابراهیم موحدی
(1362)
 
ثریا مکنون
(1363)
             
 حسین ظهور 
(1364)
 
حکیمه دبیران
(1367- 1364)
 
 
عبدالله زندیه
(1369- 1367)
 
عطاءالله کوهیان
(1377- 1369) 
             
زهرا رهنورد
(1385- 1377)
 
محبوبه مباشری
(1391 -1385)
 
 
انسیه خزعلی
(1391- 1395)
 
 
مهناز ملانظری
(1395 - 1400)
             
فریده حق‌بین
(1400 - 1401) 
 
       
تاریخ به روز رسانی: 1401/11/16
تعداد بازدید: 10567
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+