دانشگاه الزهرا
روسای پیشین دانشگاه الزهرا
نام روسای دانشگاه الزهرا(س) از آغاز تا امروز
1. آقای دکتر کریم فاطمی (1355- 1343)
2. آقای دکتر شاهرخ امیر ارجمند (1357- 1356)
3. آقای دکتر حسین نمازی (1360- 1357)
4. آقای دکتر محمد حسین حجت الاسلامی (1360)
5. آقای دکتر مجتبی شمسی پور (1360)
6. آقای دکتر نجفقلی حبیبی (1362- 1360)
7. آقای دکتر محمد ابراهیم موحدی (1362)
8. خانم دکتر ثریا مکنون (1363)
9. آقای دکتر حسین ظهور (1364)
10. خانم دکتر حکیمه دبیران (1367- 1364)
11. آقای دکتر عبدالله زندیه (1369- 1367)
12. آقای دکتر عطاء الله کوهیان (1377- 1369)
13. خانم دکتر زهرا رهنورد (1385- 1377)
14. خانم دکتر محبوبه مباشری (1391 -1385)
15. خانم دکتر انسیه خزعلی(1391- 1395)
16. خانم دکتر مهناز ملانظری(1395 - 1400)
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1400/10/28
تعداد بازدید: 103019
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+