دانشگاه الزهرا

معاونت پژوهشی:

1 مرداد آغاز دوره شتابدهی یاس26

آخرین مهلت حذف اضطراری 26 الی 30 اردیبهشت نمایشگاه آنالین کار 1مرداد آغاز دوره شتابدهی یاس26

تاریخ:
1401/05/01
تعداد بازدید:
12519
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+