دانشگاه الزهرا
1398/10/18 /Dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_zaban98-6188853d-802e-446d-9f51-61d993d37486.jpg
دوره آموزشی تقویت مهارت های ارائه شفاهی مطالب علمی در مجامع بین المللی به زبان انگلیسی
 
 
 
تعداد بازدید: 985
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+