دانشگاه الزهرا
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
فراخوان مسابقه حل مساله در قاب دوربین
فراخوان مسابقه حل مساله در قاب دوربین
 
 
تاریخ:
1398/10/04
تعداد بازدید:
1027
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+