دانشگاه الزهرا
1398/04/29 /Dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_olampiyad3-444f932a-c7ce-4d18-8f9d-1385a14702db.jpg
ویژه نامه "چهارمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر کشور"
 
 
 
 
 
 
 
 

 ویژه نامه ها

 
 
        
 
تیزر المپیاد 
 
 
تعداد بازدید: 195
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+