دانشگاه الزهرا
فراخوان جذب و پذیرش واحدهای فن آور پاییز 98
زمان: 20 آذر الی 20 دی 98
تاریخ:
1398/09/24
تعداد بازدید:
1754
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+