دانشگاه الزهرا
فراخوان جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)
تاریخ:
1398/04/16
تعداد بازدید:
2129
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+