دانشگاه الزهرا
1401/03/22
اطلاعیه شماره (4) انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)سال 1401
تعداد بازدید:
567
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+