۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Expand استعداد درخشاناستعداد درخشان
Expand امار و اطلاعات آموزشیامار و اطلاعات آموزشی
Expand برنامه ریزی و توسعه آموزشیبرنامه ریزی و توسعه آموزشی
Expand تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
Expand آموزش آزاد و مجازیآموزش آزاد و مجازی
Expand هیات ممیزههیات ممیزه
Expand امور آموزشیامور آموزشی
Expand معرفیمعرفی
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تاریخچه معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی پیشین
تقویم آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشی</span>امور آموزشی
معرفی مدیر و شرح وظایف واحدها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحصیلات تکمیلی</span>تحصیلات تکمیلی
معرفی مدیر و شرح وظایف واحدها
اداره آموزش
اداره پذیرش استعدادهای درخشان
اداره دانش آموختگان
صورتجلسات تحصیلات تکمیلی
تقویم کاری هفتگی
اسناد تحصیلات تکمیلی
استعداد درخشان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ریزی و توسعه آموزشی</span>برنامه ریزی و توسعه آموزشی
معرفی مدیر و شرح وظایف واحدها
واحد امور هیات علمی
واحد ارزشیابی آموزشی
واحد دانش افزایی
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
نظام نامه اخلاقی
Collapse آموزش آزاد و مجازیآموزش آزاد و مجازی
معرفی و شرح وظایف
واحدها
پشتیبانی آموزش مجازی
آیین‌نامه‌های آموزش آزاد و مجازی دانشگاه الزهرا
Collapse هیات ممیزههیات ممیزه
معرفی و شرح وظایف
آئین نامه ارتقا مرتبه در دست اجرا
بخش نامه های هیات ممیزه
اعضای هیات ممیزه دانشگاه
تبدیل وضعیت به رسمی قطعی
فهرست نشریات معتبر و نامعتبر
مصوبات هیات ممیزه
آیین‌نامه‌ها، مقررات و بخشنامه‌ها
Collapse تحصیلات تکمیلی- استعدادهای درخشانتحصیلات تکمیلی- استعدادهای درخشان
شرح وظایف
کاربرگ ها
آیین نامه ها
سوالات متداول
پیوندهای مفید
تماس
Collapse تحصیلات تکمیلی- آموزشیتحصیلات تکمیلی- آموزشی
اطلاعات کلی اداره آموزش
شرح وظایف
ایجاد رشته
رشته‌های تحصیلات تکمیلی
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات تماس </span>اطلاعات تماس
مدیر و معاون تحصیلات تکمیلی
پذیرش و ثبت نام
آموزش مقطع کارشناسی ارشد
آموزش مقطع دکتری
دبیرخانه و بایگانی
Collapse تحصیلات تکمیلی- دانش آموختگانتحصیلات تکمیلی- دانش آموختگان
اطلاعات کلی اداره دانش آموختگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندهای اداره دانش‌آموختگان</span>فرآیندهای اداره دانش‌آموختگان
فرآیندهای دانشنامه
فرآیندهای گواهی موقت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کاربرگها</span>کاربرگها
دانشنامه
گواهی موقت
سایر کاربرگ ها
اطلاعیه ها
پیوندهای مفید
آئین نامه ها
تماس
Collapse امور آموزشی-آموزشامور آموزشی-آموزش
شرح وظایف
فرآیندها و درخواست های دانشجویی
کاربرگ ها
آیین نامه ها
آموزش دانشکده ها
پیوندهای مفید
سوالات متداول
تماس
Collapse امور آموزشی- دانش آموختگانامور آموزشی- دانش آموختگان
شرح وظایف
فرآیندها و درخواست‌های دانشجویی
کاربرگ ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
پیوندهای مفید
سوالات متداول
تماسدانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.