دانشگاه الزهرا
معاونت پژوهشی:
نوزدهمین دوره هفته پژوهش و فناوری
زمان: 28 آذر ماه 97
تاریخ:
1397/09/13
تعداد بازدید:
481
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+