دانشگاه الزهرا
همایش بین‌المللی آواشناسی و واج‌شناسی آزمایشگاهی
تاریخ:
1397/08/23
تعداد بازدید:
200
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+