۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين
سرپرست دانشگاه الزهرا

دكتر مهناز ملانظري ، سرپرست دانشگاه الزهرا (س) 


نام: مهناز
نام خانوادگي: ملانظري
مرتبه علمي: دانشيار
سمت فعلي: سرپرست دانشگاه الزهراء 
آخرين مدرك تحصيلي: دكتري حسابداري
شماره تماس مستقيم :88032721
شماره فاكس :88030673
آدرس پست الكترونيكي : molanazari@alzahra.ac.ir
سرپرست دانشگاه الزهرا

سوابق تحصيلي 


سوابق تحصيلي

• دكتراي حسابداري، (2000ميلادي)1379، دانشگاه پونا هندوستان

• كارشناسي ارشد حسابداري، 1371، دانشگاه تهران

• كارشناسي حسابداري، 1366، دانشگاه شهيد بهشتي

 سوابق اجرايي در دانشگاه الزهرا

سوابق اجرايي در دانشگاه الزهرا

• معاون اداري و مالي دانشگاه الزهرا
• عضو هيات اجرايي جذب دانشگاه براي 3 دوره (1387)
• معاون اداري دانشكده ي ادبيات
• سرپرست دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي
• معاون آموزشي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي

 

سوابق پژوهشي

الف- مقالات چاپ شده در مجلات علمي –پژوهشي:

رديف

عنوان مقاله

تاريخ انتشار

مشخصات نشريه

اسامي همكاران به ترتيب

نام نشريه

صفحات

دوره

شماره

1

ارزيابي الگوي شفافيت گزارشگري مالي پيشنهادي بر مبناي نقد شوندگي سهام

بهار 1395

دانش حسابداري

113-136

7

24

فرزانه يوسفي اصل- مهناز ملانظري- غلامرضا سليماني اميري

2

بررسي ضرورت تحول در نظام پاسخگويي مالي و عملياتي دانشگاه‌هاي دولتي ايران و شناسايي ابعاد آن از ديدگاه خبرگان و دانشگاهيان

بهار 1395

پژوهش هاي تجربي حسابداري

53-80

5

3

غريبه اسماعيلي‌كيا، مهناز ملانظري

3

فرهنگ سازماني و تمكين مالياتي شركتي (مطالعۀ موردي: اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ)

بهار 1395

بررسي هاي حسابداري و حسابرسي

1-18

23

1

مهناز ملانظري، مينا ابوحمزه، محمدمهدي ميرزايي عباس آباد

4

چارچوبي براي تحول در نظام پاسخ‌گويي مالي و عملياتي دانشگاه‌هاي دولتي ايران از ديدگاه خبرگان

زمستان 1394

فصلنامه حسابداري سلامت

1-25

4

4

غريبه اسماعيلي‌كيا، مهناز ملانظري

5

ارزيابي مدل شفافيت گزارشكري مالي پيشنهادي بر مبناي هزينه سرمايه سهام عادي

بهار 1394

دانش حسابداري مالي

27-46

2

1

فرزانه يوسفي اصل- مهناز ملانظري- غلامرضا سليماني اميري

6

بررسي رابطۀ تفاوت ماليات تشخيصي و ماليات ابرازي با اجتناب از پرداخت ‌ماليات

بهار 1394

پژوهشنامه ماليات

71-89

23

25

علي رحماني ، مهناز ملانظري، زهرا اربابي بهار

7

تبيين مدل شفافيت گزارشگري مالي

زمستان 1393

پژوهش هاي تجربي حسابداري

1-38

4

2

فرزانه يوسفي اصل- مهناز ملانظري- غلامرضا سليماني اميري

8

شناسايي ويژگي هاي روانشناختي اثر گذار بر مهارت حسابرسان در انجام قضاوت هاي حسابرسي

زمستان 1393

بررسي هاي حسابداري و حسابرسي

505-526

21

4

مهناز ملانظري، غريبه اسماعيلي كيا

9

 بيش اطميناني مديريت و محافظه كاري حسابداري

بهار 1393

دانش حسابداري

55-79

5

16

منيژه رامشه، مهناز ملانظري

10

اثرات متفاوت اندازه شركت و نوع صنعت بر سودآوري

زمستان 1391

پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي

157-183

4

16

مهناز ملا نظري، يد اله نوري فرد، شقايق قشقايي عبدي

11

بررسي نقش وجود عوامل نوآوري در پياده سازي موفق برنامه‌ريزي منابع سازمان(ERP)

زمستان 1391

پژوهش هاي تجربي حسابداري

95-110

2

2

ليلا زراعتي فرد، مهناز ملانظري

12

ارتباط خطاي پيش‌بيني سود مديريت و اقلام تعهدي

 

زمستان 1389

دانش حسابداري

59-76

1

3

سيداحمد خليفه سلطاني، مهناز ملانظري، سجاد دل‌پاك

13

بررسي رابطه بين روش هاي تأمين مالي (منابع برون سازماني) و موفقيت و عدم موفقيت شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تابستان 1389

پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي

65-86

2

6

مهناز ملانظري، رضوان حجازي، محمد صحرايي

14

بررسي ارتباط بين هموارسازي سود با اندازه شركت و نوع صنعت در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تابستان 1386

بررسي هاي حسابداري و حسابرسي

 

14

1

مهناز ملا نظري، ساناز كريمي

15

حسابداري محيط زيست

1382

پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي

141-159

3

8

مهناز ملانظري

 

ب- مقالات چاپ شده در مجلات علمي –ترويجي:   

رديف

عنوان مقاله

تاريخ انتشار

مشخصات نشريه

اسامي همكاران به ترتيب

نام نشريه

صفحات

سال

شماره

1

استقرار سيستم هاي هزينه يابي  كامل در دانشگاه ها –الزامات ، مزايا و چالش ها

تاييد چاپ

پژوهش حسابداري

 

 

 

غريبه اسماعيلي كيا ، مهناز ملانظري، موسي مطاعي

2

تناسب سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

تابستان 1392

پژوهش هاي حسابداري

 

 

 

مهناز ملانظري – عاطفه زرابي

3

كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در حسابرسي

1384

تجارت الكترونيك

 

 

 

مهناز ملانظري، كامبيز فرقاندوست حقيقي، مسعود يزداني

 

ج-  مقالات ارائه شده در همايش هاي علمي معتبر:

رديف

عنوان مقاله

تاريخ همايش

مشخصات همايش

اسامي همكاران به ترتيب

نام همايش

كشور

شهر

توضيح

1

سيستم برنامه ريزي منابع انساني (ERP) از ابتدا تا كنون

1394

كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

 

 

 

 

2

The effect of  Uncertainty , Decentralization and AIS Characteristics on the AIS performance in Tehran Stock Exchange

(Three way interaction Model)

09/17/2010

The effect of  Uncertainty , Decentralization and AIS Characteristics on the AIS performance in Tehran Stock Exchange

(Three way interaction Model)

چين

 

مقاله كامل

Mahnaz Molanazari

Elahe Abdolkarimi

 

د- تاليف، تصنيف و ترجمه كتاب: 

رديف

عنوان كتاب

تاريخ چاپ

مشخصات چاپ

اسامي همكاران به ترتيب

 

 

 

 

1

روش تحقيق ، شيوه ها و تكنيك ها

           

  عضويت ها:

 عضويت ها:

رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

تاريخ انجام فعاليت

مرجع تأييد كننده

1

عضو كميته علمي نظام حسابداري بخش عمومي با رويكرد تعهدي

همكاري در تدوين نظام حسابداري تعهدي دانشگاه ها و موسسات اموزش   عالي

23/02/1394

مسئول علمي و اجرايي حسابداري تعهدي در دانشگاه ها و موسسات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

2

عضوكارگروه منابع و اقتصاد آموزش عالي

همكاري در تدوين برنامه ششم توسعه كشور

22/07/1393

معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

3

عضوشوراي راهبردي اخلاق حرفه اي

تدوين سند راهبردي اخلاق حرفه اي

24/03/1393

رئيس دانشگاه

4

عضو كميته اجرايي تهيه و تدوين حسابداري تعهدي در دانشگاهها

همكاري در تدوين شيوه هاي اجرايي حسابداري تعهدي در دانشگاه ها و موسسات اموزش   عالي

04/10/1392

معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

5

عضو شوراي راهبردي

تدوين سياست ها و راهبردها در حوزه مالي و عمراني

13/3/1392

رئيس دانشگاه

6

عضو كميته تبيين و ترويج اقتصاد مقاومتي دانشگاه

همكاري در تدوين سياست هاي مقابله با تحريم

12/10/1391

رييس دانشگاه

7

عضو كميته تدوين سند چشم انداز دانشگاه

همكاري در تدوين سند چشم انداز

05/07/1391

رييس دانشگاه

8

عضو كميته علمي دهمين همايش ملي حسابداري ايران

 

3 و 4 خرداد 91

رياست كميته علمي دكتر ثقفي

9

عضو كميته ي علمي سومين كنفرانس بين المللي مشاوران و مدير مالي

 

26 و 27 دي 88

دبير كنفرانس دكتر سيدانوري

10

عضو كميته اجرايي ارزيابي عملكرد  دانشگاه در سطح دانشگاه هاي تابعه وزارت

همكاري در ارزيابي عملكرد دانشگاه در وزارت علوم

09/08/1386

رييس دانشگاه

11

عضو انجمن حسابداري ايران

 

 

 

12

عضو هيات تحريريه فصلنامه پژوهش حسابداري

 

 

 

پايان نامه ها:

الف- راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري:

رديف

عنوان پايان نامه/رساله

كارشناسي ارشد

دكتري

دانشجو

دانشگاه

اساتيد مشاور

1

تأثير كيفيت سود و محافظه كاري غير شرطي بر محافظه كاري شرطي

*

 

مرضيه شمس

الزهرا(س)

سيد احمد خليفه سلطاني

2

عوامل اثرگذار در روابط بين متغيري ادراكي و ويژگي هاي اطلاعات Ais

*

 

بهناز فهيميان

الزهرا(س)

سيد احمد خليفه سلطلني

 

3

ارتباط اطلاعات حسابداري مديريت با يادگيري سازماني و عملكرد

*

 

سمانه داور

الزهرا(س)

رضوان حجازي

4

بررسي عوامل مؤثر بر Ais در شركت هاي توليدي عضو بورس تهران

*

 

عاطفه زرابي

الزهرا(س)

رضوان حجازي

5

بررسي اثر مشاركت كاربران بر طراحي Ais

*

 

شكوفه جعفري

الزهرا(س)

غلامرضا سليماني

6

بررسي نقش عوامل نوآوري در پياده سازي موفق سيستم ERP

*

 

ليلا زراعتي فرد

الزهرا(س)

علي رحماني

7

بررسي ارتباط ساختار مالي با توجه به نوع صنعت با بازده سهام

*

 

سميه لطفي

الزهرا(س)

علي رحماني

8

بررسي رابطه اقلام تعهدي و تصميمات مديريتي طي دوره عمر

*

 

مهناز هاشمي

الزهرا(س)

رضوان حجازي

9

ارتباط نوع فرهنگ حاكم بر سازمان با استراتژي پياده سازي Ais

*

 

زهرا قانون

الزهرا(س)

علي علوي

10

بررسي دلايل عدم انتشار گزارش هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران در وب سايت شركت ها

*

 

آتري نادرپور

الزهرا(س)

كامبيز حقيقي

11

بررسي نقش ترازنامه در محدود كردن مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران

*

 

آزاده يزداني

الزهرا(س)

شهناز مشايخ

12

بررسي ديدگاه هاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها در رابطه با ايجاد گرايش در حسابداري

*

 

فاطمه دينويان

الزهرا(س)

رضوان حجازي

13

ارتباط هموارسازي سود با اندازه و نوع صنعت بين شركت هاي پذيرفته شده در بورس

*

 

ساناز كريمي

الزهرا(س)

غلامرضا سليماني

14

ارائه مدل پيش بيني قدرت پرداخت ديون به كمك نسبت هاي مالي بر روي شركته اي توليدي پذيرفته شده در بورس تهران

*

 

زهره حاجي ها

الزهرا(س)

رضوان حجازي

15

مقايسه تطبيقي نحوه محاسبه بهاي تمام شده وام و توسط سيستم موجود در استان اصفهان  مطابق استاندارد ISAشماره9

*

 

الهام اسادات خواجه باشي

الزهرا(س)

رضوان حجازي

16

بررسي محتواي اطلاعاتي وجه نقد عملياتي هر سهم و مقايسه آن با سود هر سهم

*

 

وحيده طيبي راد

الزهرا(س)

رضوان حجازي

17

بررسي اثر عدم اطمينان كاري، عدم تمركز سازماني و ويژگي هاي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر عملكرد آن سيستم ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

*

 

الهه عبدالكريمي

الزهرا(س)

سيد احمد خليفه سلطاني

18

اثر كيفيت سود بربازده آتي دارائي ها و ..

*

 

مريم مرادي زماني

الزهرا(س)

علي رحماني

19

بررسي اثر عدم اطمينان كاري، عدم تمركز سازماني و ويژگي هاي سيتم هاي اطلاعاتي حسابداري بر عملكرد آن سيستم ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

*

 

الهه عبدالكريمي

الزهرا(س)

سيد احمد خليفه سلطاني

20

مزاياي حسابداري و رضايتمندي در محيط برنامه ريزي منابع انساني(ERP)

*

 

سحر يوسفي زاده

الزهرا(س)

رضوان حجازي

21

بهاي تمام شده دانشجو در واحد پرديس الزهرا(روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت)

*

 

زهره منصور سمائي

الزهرا(س)

علي رحماني

22

بررسي رابطه ذخيره مطالبات شكري الوصول و مديريت سرمايه در بانك ها

*

 

فرزانه كرمي

الزهرا(س)

علي رحماني

 

ب- مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري:

رديف

عنوان پايان نامه/رساله

كارشناسي ارشد

دكتري

دانشجو

دانشگاه

اساتيد راهنما

1

رابطه حجم معاملات با تغييرات قيمت سهام و كيفيت بازار

*

 

سميرا ازنايي

الزهرا(س)

شهناز مشايخ

2

بررسي اثر پيش بيني سود مديران بر ريسك و ارزش شركت

*

 

سميه پيرهادي

الزهرا(س)

سيد احمد خليفه سلطاني

3

بررسي نقش تعديلات سنواتي در مديريت سود

*

 

سيده كلثوم فاطمي

الزهرا(س)

علي رحماني

4

هموارسازي سود، اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزينه سهامداران

*

 

راضيه حمزي

الزهرا(س)

غلامرضا سليماني

5

امكان سنجي اجراي سيستم ارزيابي متوازن در شركت هاي فعال در صنعت لوازم خانگي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

*

 

عصمت كمالي شهري

الزهرا(س)

رضوان حجازي

6

بررسي ساختار سرمايه و ارزش افزوده اقتصادي

*

 

اعظم صوفياني

الزهرا(س)

رضوان حجازي

7

ارزش افزوده بازار با ارزش افزوده اقتصادي و بازار حقوق صاحبان سرمايه ، بازده سرمايه گذاري و رشد سود هر سهم

*

 

عارفه حسيني

الزهرا(س)

رضوان حجازي

8

پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبت هاي بازار

*

 

محبوبه فاطمي

الزهرا(س)

رضوان حجازي

9

بررسي تدثير اقلام تشكيل دهنده صورت جريان هاي بر تصميم گيري مديران

*

 

كامليامؤمني

الزهرا(س)

رضوان حجازي

10

مقايسه روش شناسايي سود شركت هاي توليد ساختمان در ايران با FASBشماره 66

*

 

زهرا نيكبخت

الزهرا(س)

رضوان حجازي

11

بررسي اثررشد و رفتار گزارش مديريتي بر محافظه كاري حسابداري

*

 

زهرا معصومي

الزهرا(س)

رضوان حجازي

12

اثر مديريت سود بر ارزش اطلاعات مالي جهت تصميم گيري سرمايه گذاري در شركت هاي توليدي پذيرفته شده بورس

*

 

اعظم رستمي نسب

الزهرا(س)

رضوان حجازي

13

بررسي تاثير اقلام تشكيل دهنده صورت جريان هاي نقدي بر تصميم گيري مديران

*

 

كامليا مؤمني

 

رضوان حجازي

14

بررسي ارتباط تناسب اقتضايي استراتژي رقابتي سازمان طرح سازماني و سيستم حسابداري مديريت يا اثر بخشي واحد تجاري

*

 

ندا فتوحي

الزهرا(س)

رضوان حجازي

15

اثر مديريت سود بر ارزش اطلاعات مالي جهت تصميم گيري سرمايه گذاري در شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

*

 

اعظم رستمي نسب

الزهرا(س)

رضوان حجازي

16

رابطه بين ميزان ساعات كاركرد حسابرسي و مديريت سود

*

 

الهام نبي ئي

الزهرا(س)

غلامرضا سليماني

17

تدوين چارچوبي براي شناسايي و ارزيابي كنترل هاي داخلي حاكم برگزارشگري مالي دانشگاه ها

*

 

مريم شكيبا

الزهرا(س)

علي رحماني

18

رابطه تفاوت ماليات تشخيصي و ابزاري با مديريت سود و اجتناب از ماليات

*

 

زهرا اربابي بهار

الزهرا(س)

علي رحماني

19

بررسي رابطه ميان ساختار مالكيت، سرمايه گذاري ثابت و جريان وجه نقد

*

 

هدي صادق راي مقدم

الزهرا(س)

شهناز مشايخ

20

تاثير سبك هاي افشاي شركتي بر بازار سرمايه

*

 

پرستو آشتيان

الزهرا(س)

علي رحماني

21

بررسي تاثير فاكتور هاي كلان اقتصادي در استنتاج بي قاعدگي افق هاي بلند مدت سرمايه گذاري

*

 

مينا نصيري

الزهرا(س)

رضوان حجازي

22

امكان سنجي استقرار كنترل بر مبناي در دانشگاه الزهرا

*

 

آزاده جعفري

الزهرا(س)

علي رحماني

23

بهاي تمام شده دانشجو در واحد پرديس الزهرا(روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت)

 

 

زهره منصور سمائي

الزهرا(س)

علي رحماني

24

بهاي تمام شده فعاليت هاي حوزه پژوهشي دانشگاه الزهرا به روش DBAC

 

 

عظيمي

الزهرا(س)

علي رحماني

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/12/22
تعداد بازدید:
3683
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:12
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
دانشگاه الزهرا
 تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+
فاكس : 982188035187+
 pr[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.