دانشگاه الزهرا
دانشکده هنر:
فراخوان دومین اکسپو دانشجویی نقاشی
زمان: آبان 98
 
 
 
 
 
تاریخ:
1398/01/18
تعداد بازدید:
134
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+