دانشگاه الزهرا
روابط عمومی:
جشنواره ملی زن و علم
مهلت ارسال مستندات: 8 بهمن ماه
تاریخ:
1397/10/19
تعداد بازدید:
163
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+