دانشگاه الزهرا
مرحله دانشگاهی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت
تاریخ:
1397/11/01
تعداد بازدید:
84
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+