دانشگاه الزهرا
معاونت دانشجویی:
تمدید فرصت ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه
مهلت ثبت نام : تا 4 آبان
تاریخ:
1397/06/21
تعداد بازدید:
418
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+