دانشگاه الزهرا
مرکز نوآوری و شکوفایی:
تجربه یک روز دانشجویی در دانشگاه الزهرا(س)
زمان: مرداد ماه 97
تاریخ:
1397/04/06
تعداد بازدید:
340
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+