دانشگاه الزهرا
برگزاری سخنرانی" کاربرد یادگیری و نظریه بازی در مدل سازی عامل محور "
تاریخ:
1397/02/31
تعداد بازدید:
76
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+