دانشگاه الزهرا
کارگاه آموزشی مهندسی زلزله و شریان های حیاتی
تاریخ:
1397/02/31
تعداد بازدید:
74
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+